Protokoll partistyrelsemöte 1-2 februari 2014

Camera 360

Protokoll från Piratpartiets partistyrelsemöte den 1-2 februari 2014.

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Jan Lindgren förklarade mötet öppnat.

Närvarande styrelseledamöter var Anton Nordenfur, Jan Lindgren (1, 2, 3, 4, 5, 13, 21), Troed Sångberg, Nathalie Ylitalo, Göran Widham, Malin Ahnberg, Karolina Andersdotter, och Nils Kadesjö.

Andra närvarande var Leffe Deldén, Henrik Brändén, Mikael Holm, Torbjörn Wester, Anna Troberg, Johan Karlsson, Deeqo Hussein, Gustav Nipe, och Leo Rudberg.

2. Val av mötesfunktionärer

2a. Mötesordförande

Mötet valde Göran Widham till mötesordförande.

2b. Mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

2c. Justeringspersoner

Mötet valde Jan Lindgren och Malin Ahnberg till justeringspersoner, med Nils Kadesjö att ersätta Jan Lindgren då han tvingades lämna mötet.

3. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade partiledare Anna Troberg, vice partiledare Leffe Deldén, partisekreterare Henrik Brändén och Ung Pirats förbundsordförande Gustav Nipe närvarade.

Mötet beslutade att adjungera Mikael Holm, Torbjörn Wester, Johan Karlsson, Deeqo Hussein, och Leo Rudberg med yttranderätt.

4. Fastställande av dagordning

Mötet valde att lägga till punkterna ”Avhopp från styrelsen”, ”Videokonferens”, och ”Val till styrelsen i höstas” i dagordningen.

Mötet valde att med denna ändring anta föreslagen dagordning.

5. Föregående protokoll

Mötet valde att fastslå tidigare beslutet mötesschema, men med noteringen att Almedalsmötet är osäkert:

  •  1-2 februari, AFK i Stockholm
  • 15 mars, video
  • 1 juni, video
  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

6. Lokala föreningars status

6.1. Rapport från ledningen

Mötet diskuterade rapporten från ledningen, i vilken det framgår att de lokala föreningarna överlag mår bra och blir fler.

6.2 Godkännande av Piratpartiet Västra Götaland (underlag)

Mötet beslutade att godkänna Piratpartiet Västra Götaland som lokalförening till Piratpartiet.

6.3 Godkännande av Piratpartiet Vilhelmina (underlag)

Mötet beslutade att bordlägga frågan om Piratpartiet Vilhelmina till PC-beslut.

7. Information från partiledningen

7.1 Partiledarrapport (inkommen)

Mötet diskuterade PL-rapporten och informerades att information om handlingsplanen kring sexuella trakasserier kommer att komma upp på partiets hemsida snarast.

Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

7.2 Ekonomisk rapport (inkommen)

Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

8. Arbetsordning för styrelsen.

Mötet beslutade att godkänna ny arbetsordning enligt bilaga, med ändringen till ”Det konstituerande mötet kallas av föregående års sammankallande i första hand, av styrelsens sekreterare i andra hand och av partisekreteraren i tredje hand” under 1.3.

9. Extern konsultation kring eu-kampanjen

Frågan har löst sig utan styrelsens inblandning och är inte längre relevant för diskussion.

10. Budget för 2014

Styrelsen diskuterade ledningens förslag (odtpdf), och beslutade ändringar enligt bilaga.

11. Valmyndigheten

Mötet diskuterade det underlag som inkommit från ledningen.

Mötet beslutade att utse Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén, Jenny Stavaeus och Johan Karlsson som behöriga att för Piratpartiet i Sverige beställa och godkänna valsedlar och rapportera kandidater till allmänna val.

12. Piratfolkhögskola

Inget underlag har inkommit från piratfolkhögskolegruppen.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

13. Teambuilding

Styrelsen genomgick en teambuildingövning.

14. Underlag till vårmötet

Mötet beslutade att uppdra åt ledningen att ta fram ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse till vårmötet.

15. Propositioner till vårmötet

Mötet såg inga behov av propositioner till vårmötet.

16. Kallelse till vårmötet

Mötet beslutade att delegera till ledningen att delegera till mötespresidiet att kalla till vårmötet.

17. Tillsättande av PUL-ombudsman 2014 

Mötet diskuterade bakgrundsmaterialet (odtpdf) men valde inte en åtgärd.

18. Mötespresidiet  

Mötet valde att bordlägga frågan om mötespresidiet till nästa möte.

19. Rättigheter i PW

Mötet beslutade att bordlägga frågan i väntan på nytt beslutsunderlag.

20. Valmanifest till EU-valet

Mötet beslutade att anta valmanifest enligt bilaga.

21. Kampanjmaterial EU

Mötet diskuterade inriktning och ton i kampanjmaterial till EU-valrörelsen med utgångspunkt i underlaget från ledningen (pdf).

22. Uppstart av PPEU

Mötet diskuterade uppstarten av PPEU, och beslutade att uppdra åt ledningen att besluta om representanter, nominering, och person att hålla i informella förhandlingar.

Det framgick i diskussionen att punkt 4 av underlaget redan är klar i och med beslutspunkt 10.

23. Avhopp från styrelsen (diskussionspunkt)

Det noterades till protokollet att Torbjörn Wester lämnat styrelsen den 1 februari i och med att han blivit anställd av partiet.

24. Videokonferens (diskussionspunkt)

Mötet beslutade att bordlägga frågan om videokonferens.

25. Val till styrelsen i höstas (diskussionspunkt)

Mötet beslutade att bordlägga frågan om val till styrelsen i höstas.

26. Mötets avslutande

Mötesordförande Göran Widham förklarade mötet avslutat.