Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte 14-15 juli 2013 i Bryssel

1073905_10151771068191535_802009891_o

Närvarande styrelsemedlemmar: Fredrik Holmbom, Isabelle Danielsson, Malin Ahnberg, Torbjörn Wester, Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund, Nathalie Ylitalo, Dennis Holm, Anton Nordenfur, Troed Sångberg (punkter 12, 14-19).

Frånvarande styrelsemedlemmar: Rick Falkvinge, Andreas Larsson, JP Andersson, Anders S Lindbäck.

Övriga närvarande: Lars Johansson, Christian Engström (punkter 15-16), Amelia Andersdotter (punkt 16).

1. Mötets öppnande

Anton Nordenfur förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer

2.1. Mötesordförande

Mötet valde Torbjörn Wester till mötesordförande.

2.2. Mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

2.3. Justeringspersoner

Mötet valde Malin Ahnberg och C Magnus Berglund till justeringspersoner.

3. Eventuella adjungeringar

Mötet valde att adjungera Lars Johansson, Christian Engström och Amelia Andersdotter med yttranderätt.

4. Fastställande av dagordning

Mötet valde att lägga till punkterna ”övriga frågor” och ”nästa möte”. Mötet valde att med denna ändring fastslå föreslagen dagordning.

5. Föregående protokoll

Mötet gick igenom och diskuterade föregående mötes protokoll, bilaga 1. bil1-forraprotokoll

6. Information från partiledningen

6.1. Partiledarrapport

En partiledarrapport hade inkommit från partiledningen, bilaga 2. bil2-plrapport

Mötet gick igenom partiledarrapporten. Mötet beslutade att diskussionsprotokoll skulle föras under punkten.

Mötet diskuterade eventuell problematik kring att de bilder som används i kampanjen ”För Sverige i framtiden” är licensierade, vilket begränsar möjligheterna att använda dem utanför den specifika kampanjen.

Mötet diskuterade utvecklingen med facebookgruppen, och problematik kring att nuvarande moderatorer är medlemmar av styrelse och ledning, i en grupp som ska kunna diskutera och kritisera just styrelse och ledning. Mötet diskuterade även huruvida gruppen bör vara öppen eller sluten.

Mötet diskuterade de events partiet deltagit vid, och kom fram till att styrelsen framöver vill se separata punkter för alla events som har egna budgetpunkter.

6.2. Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport hade inkommit till mötet.

Mötet beslutade att ledningen framöver skall inkomma med PL-rapport och en ekonomisk rapport i god tid inför varje styrelsemöte.

7. Lokala föreningars status

En rapport om lokala föreningars status hade inkommit från ledningens Nils Agnesson, bilaga 3. bil3-lokala

8. Personuppgiftsombud

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

9. Sakpolitiska program

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

10. Tjänstemannaorganisation

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

11. Samarbetsorganisation för lokala föreningar

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

12. Verksamhetsplan 2014

Styrelsen skall skicka in en proposition om verksamhetsplan för 2014 till partiets höstmöte.

Mötet beslutade att uppdra åt Mattias Bjärnemalm att i samråd med partiledningen ta fram ett utkast till proposition till nästa möte. Detta ska grundas på upplägget från 2013 års verksamhetsplan, med följande direktiv:

”Inledning”: Bör innehålla hänvisning till valplanen (se dagordningens punkt 16).

”Ekonomi”: Möjligheten att claima som donationer ska införas.

”Kampanj”: Almedalsveckan efter EU-valet ska användas för att synliggöra breddningen inför riksdagsvalet. Någon kampanj ska föras efter riksdagsvalet för att hålla uppe moral och aktivism, oavsett hur valrörelsen gick.

”Hemsidan”: I god tid innan EU-valet ska partiet ha ett forum.

”Annat utåtriktat arbete”: Musikfestivaler ska införas i listan.

”Internationella perspektiv”: Europeisk samarbetsorganisation ska tas upp.

13. Uppföljning av verksamhetsplanen

Mötet gick igenom de punkter av verksamhetsplanen som genomförts och är på väg att genomföra. Sju av tio punkter i verksamhetsplanen anses nu vara klara, och följande arbetas med:

  • Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.(delvis klar men pågående resten av året)

  • Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras. (flera proppar skickade, fler kommer till höstmötet)

  • Styrelsen och ledningen ska besöka och hålla kontakt med våra bägge EU-parlamentariker i Bryssel för att koppla partiets valförberedelser med det arbete partiet utför i EU-parlamentet. (juli-mötet)

14. Proposition om minskad styrelse

Mötet beslutade att uppdra åt partiledningen att till nästa möte inkomma med två förslag till proposition – en om minskande av styrelsen och en om sammanslagning av styrelse och ledning.

15. PP EU manifest

Det har tagits fram ett förslag till PP EUs manifest, bilaga 4. bil4-euvalmanifest  Synpunkter skall in innan senast 15 juli.

Mötet beslutade att uppdra åt Mattias Bjärnemalm att föra fram styrelsens ändringsförslag enligt bilaga 5. bil5-eumanifestchanges

16. Diskussioner inför EU-valet 2014

Partiledningen har inkommit med ett diskussionsunderlag om valplanering inför supervalåret 2014, bilaga 6. bil6-valplan1 

Mötet diskuterade det underlag ledningen skrivit, och beslutade att uppdra åt Anton Nordenfur att föra fram styrelsens ändringsförslag enligt bilaga 7. bil7-valplan2

Mötet beslutade att uppdra ledningen att komma med ett nytt förslag till nästa möte, för att styrelsen därefter ska presentera en proposition till partiets höstmöte.

Mötet voterade i frågan om att stryka avsnitt a) av punkt 8. Nathalie Ylitalo, C Magnus Berglund, Fredrik Holmbom, Troed Sångberg, Dennis Holm och Plux Stahre röstade för, medan Mattias Bjärnemalm, Isabelle Danielsson, Malin Ahnberg, Torbjörn Wester och Anton Nordenfur röstade mot. Inga ledamöter avstod. Yrkandet nådde inte absolut majoritet och avslogs därför.

17. Övriga frågor

17.1. Ständig adjungering av EU-parlamentariker

Mötet beslutade att från och med nu och till och med första styrelsemötet efter EU-valet är partiets folkvalda parlamentariker Amelia Andersdotter och Christian Engström ständigt adjungerade till styrelsens möten.

18. Nästa möte

Nästa möte äger rum i Stockholm den 31 augusti till 1 september, och ansvariga är Piratpartiet Stockholms stad och Anton Nordenfur.

19. Mötets avslutande

Torbjörn Wester förklarade mötet avslutat.