Kallelse till partistyrelsemöte 15 juni 2014

3353347_c08089a15c_z

OBS! Med denna kallelse så ställs styrelsemötet den 1:a juni in och ersätts med detta möte.

Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 15 juni 2014, lagd 12:00-18:00. Medium är AFK samt video.

Ytterligare frågor skickas till styrelsemailen senast 1 juni. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 8 juni.

1. Mötets öppnande

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

1.1.2. Mötessekreterare

1.1.3. Justerare

1.2. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna är inkommen i form av uppdaterad wikisida.

2.2. Partiledarrapport

Generell statusrapport från ledningen (ej inkommen).

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från ledningen (ej inkommen).

2.4. Piratfolkhögskola

Väntas rapport med ytterligare information från Folkhögskolegruppen (ej inkommen).

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Val till styrelsen i höstas

En grupp ledd av Troed Sångberg har tillsammans med mötespresidiet arbetat fram ett beslutsunderlag (ej inkommet). Frågan rör det faktum att vi på höstmötet hade två kandidater som fick lika många röster och ingen valdes då ingen kom över 50%.

3.2. Resultatet av EU-valet

Resultatet av EU-valet diskuteras.

3.3. Kampanjmaterial till hösten

Diskussion kring höstens kampanjmaterial.

3.4. Valmanifest till hösten

Diskussion kring höstens valmanifest.

4. Beslutspunkter

4.1. Resultatet av EU-valet

Ifall resultatet av EU-valet föranleder några stora ändringar som behöver beslutas om.

4.2. Ändring av arbetsordning

Styrelsens sekreterare Anton Nordenfur inkommer till mötet med ett förslag på en ändring av styrelsens arbetsordning (ej inkommen).

4.3. Kampanjmaterial till hösten

Beslutspunkt kring höstens kampanjmaterial om något beslut behöver fattas.

4.4. Valmanifest till hösten

Beslutspunkt kring höstens valmanifest om något beslut behöver fattas.

4.5. Uteslutning av medlem

Det har inkommit en fråga om uteslutning enligt §2.2.3 i partiets stadgar. Då denna situation inte uppkommit innan och varken praxis eller arbetsordning finns gällande hantering av sådant ärende börjar styrelsen med diskussion och beslut om hur styrelsen ska gå vidare med ärendet.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett AFK-möte den 5 juli.

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.2.1. Rapport och diskussion: Ideologisk översikt i Piratpartiet: Var är vi på väg med vår politik
5.2.2. Diskussion och beslut om riktlinjer för hur partiledningen får utforma kampanjarbetet.

5.3. Mötets avslutande

Mvh,
Jan Lindgren
Partistyrelsens sammankallande

Kommentarer

Inga kommentarer.