Kallelse till partistyrelsemöte 3 augusti 2014

3353347_c08089a15c_z

Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 3 augusti 2014, lagd 12:00-18:00. Medium är video.

Ytterligare frågor skickas till styrelsemailen senast 20 juli. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 27 juli.

1. Mötets öppnande

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

1.1.2. Mötessekreterare

1.1.3. Justerare

1.2. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna är inkommen i form av uppdaterad wikisida.

2.2. Partiledarrapport

Generell statusrapport från ledningen (ej inkommen).

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från ledningen (ej inkommen).

3. Beslutspunkter

3.1. Uteslutningsärende

Diskussion samt beslut om huruvida uteslutning ska ske.

3.2. Ekonomi

Uppföljning av diskussionen kring partiets ekonomi från förra mötet. Rapport från C Magnus Berglund och Göran Widham.

3.3. Ändring av arbetsordning

Bordlagd punkt från tidigare möte.

3.3. Kampanjarbete

Diskussion och beslut om riktlinjer för hur partiledningen får utforma kampanjarbetet.

3.4. Piratfolkhögskola

Uppföljning av situationen med folkhögskolegruppen

3.5. Hantering av dagordning/punkter som behöver bordläggas

Styrelsen skulle behöva ett bättre sätt att handskas med punkter som bordläggs. Diskussion kring detta och eventuellt ett beslut.

4. Övriga diskussionspunkter

4.1. Val till styrelsen i höstas

En grupp ledd av Troed Sångberg har tillsammans med mötespresidiet arbetat fram ett beslutsunderlag (ej inkommet). Frågan rör det faktum att vi på höstmötet hade två kandidater som fick lika många röster och ingen valdes då ingen kom över 50%.

4.2. Partiets politik

Ideologisk översikt i Piratpartiet: Var är vi på väg med vår politik

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett AFK-möte den 20-21 september.

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.3. Mötets avslutande

Mvh,
Jan Lindgren
Partistyrelsens sammankallande

Kommentarer

Inga kommentarer.