Protokoll från partistyrelsemöte 15 juni 2014

OBS! Detta protokoll är ej justerat

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Jan Lindgren förklarar mötet öppnat klockan 12:00.

Närvarande styrelseledamöter är Nils Kadesjö,  Göran Widham, Troed Sångberg, C Magnus Berglund (fram till 4.5), Jan Lindgren, Anton Nordenfur, Erik Hultin, Kristofer Pettersson, Malin Ahnberg (från 2.3).

Frånvarande styrelseledamöter är  Fredrik Holmbom, Karolina Andersdotter, Andreas Larsson, Malin Karlsson och JP Anderson.

Övriga närvarande är partiledare Anna Troberg, partisekreterare Henrik Brändén, vice partiledare Marit Deldén och förrbundsordförande Gustav Nipe.

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

Mötet väljer Jan Lindgren till mötesordförande.

1.1.2. Mötessekreterare

Mötet väljer Anton Nordenfur till mötessekreterare.

1.1.3. Justerare

Mötet valde Göran Widham och Nils Kadesjö till justerare.

1.2. Eventuella adjungeringar

Mötet beslutar inte att adjungera någon utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

Mötet beslutar att byta plats på punkterna 3.3 med 3.4 samt 4.3 med 4.4 för att sedan fastställa dagordningen.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter (diskussionspunkter)

2.1. Lokala föreningars status

Ingen rapport har inkommit från ledningen om läget för de lokala föreningarna, dock har styrelsen bra överblick genom partiets wiki och ett tidigare PC-beslut. Härnösand har meddelat att ett fel funnits i deras protokoll, och efter justering borde de kunna bli godkända.

2.2. Partiledarraport

Ledningen föredrog partiledarrapport och svarade på frågor från styrelsen.

2.3. Ekonomisk rapport

Styrelsen diskuterade två saker med utgångspunkt från den ekonomiska rapporten:
    1. Redovisning, ekonomisk kontroll och pirateweb
    2. Finansiering på kort och lång sikt
Vad gäller redovisning, ekonomisk kontroll och situationen med att utvecklingsarbetet i Pirateweb påverkar den ekonomiska handläggningen så ser styrelsen allvarligt på detta. För att säkerställa styrelsens insyn i ledningens arbete med att lösa problemen utser styrelsen C Magnus Berglund och Göran Widham att följa ledningens arbete och fortlöpande rapportera till styrelsen.

2.4. Piratfolkhögskola

Folkhögskolegruppen är stillastående. Mötet uppmanar gruppen att lösa detta internt, och kommer att ta upp problematiken som beslutspunkt på nästa styrelsemöte.

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Val till styrelsen i höstas

Mötet valde att bordlägga frågan.

3.2. Resultatet av EU-valet

Mötet diskuterade EU-valet och de aspekter som kan ha påverkat att resultatet blev det det blev.

3.3. Valmanifest till hösten

Diskussion kring valmanifestet

3.4. Kampanjmaterial till hösten

Diskussion kring höstens kampanjmaterial

4. Beslutspunkter

4.1. Resultatet av EU-valet

Mötet beslutade enhälligt att förtydliga att partiledare, partiledning och kandidater har mandat att besvara politiska frågeställningar med vad Piratpartiet tycker utifrån vad som är en rimlig tolkning av existerande politiska ställningstaganden samt uppfattade strömningar hos medlemmarna. Medlemmar uppmuntras att stödja sådana initiativ och att vända kritik ang. tolkanden till i första hand partistyrelsen, internt, för att inte i onödan skapa externt synlig splittring.

4.2. Ändring av arbetsordning

Mötet valde att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

4.3. Valmanifest till hösten

Mötet beslutade att uppdra åt ledningen att ändra ordningen mellan avsnitten i valmanifestet så att det börjar med de traditionella frågorna som jobb, vård, skola, omsorg, och så vidare.
Röstning om droger i manifestet (fallit):
Nej: CMB, Andreas, Göran, Kristofer, Erik, Malin
Ja: Nathalie, Troed
Mötet beslutade enhälligt att ta upp antalsneutral äktenskapslagstiftning i valmanifestet.
Mötet beslutade att med detta anta det föreslagna valmanifestet.

4.4. Kampanjmaterial till hösten

Mötet beslutade att styrelsen beslutar att uppdra åt ledningen att ta fram ett kampanjmaterial för användning i olika kanaler – affischer, foldrar men också film och digitalt material som baserar sig på partiets politik och diskussionen under styrelsemötet.
Mötet beslutade att styrelsen uppmanar partiledningen att dels föra fram Piratpartiet som ett framtidsinriktat parti utifrån våra kärnfrågor, och dels visa upp breddningen, och i det arbetet på ett spetsigt sätt fästa vår politik i folks vardag.

4.5. Uteslutning av medlem

Mötet beslutade att uppdra åt Troed Sångberg och Anton Nordenfur att till nästa möte utreda uteslutningsfrågan och ta fram beslutsunderlag till nästa möte.
Mötet beslutade att ärendet hanteras under sträng sekretess fram tills dess att det är avgjort.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är inte schemalagt, utan doodle skickas ut för att sedan följas av kallelse

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  • 1 juni, video
  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.2.1. Rapport och diskussion: Ideologisk översikt i Piratpartiet: Var är vi på väg med vår politik

Frågan bordlades till nästa möte.

5.2.2. Diskussion och beslut om riktlinjer för hur partiledningen får utforma kampanjarbetet.

Frågan bordlades till nästa möte.

5.2.3. Sponsring av events på Mediedagarna

Styrelsen enades om att ifall partiet kunde hitta sponsring till detta skulle det vara mycket bra, men inte något som rymdes i nuvarande budget.

5.3. Mötets avslutande

Mötesordförande Jan Lindgren förklarar mötet avslutat.