Protokoll partistyrelsemöte 7 december 2013

Protokoll från Piratpartiets partistyrelsemöte den 7 december 2013.

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Anders S Lindbäck förklarade mötet öppnat.

Närvarande styrelseledamöter var Troed Sångberg (1-7), Nathalie Ylitalo,  JP Anderson, Malin Ahnberg, Rick Falkvinge, Torbjörn Wester, Anders S  Lindbäck, Anton Nordenfur, och Mattias Bjärnemalm (4-20).

Frånvarande styrelseledamöter var Fredrik Holmbom, Andreas Larsson, C Magnus Berglund, och Malin Karlsson.

Övriga närvarande var Henrik Brändén och Amelia Andersdotter  (16-20).

2. Val av mötesfunktionärer:

2a. Mötesordförande

Mötet valde Anders S Lindbäck till mötesordförande.

2b. Mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

2c. Justeringspersoner

Mötet valde Torbjörn Wester och Malin Ahnberg till justeringspersoner.

3. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade vice partiledare Henrik Bränden och ständigt adjungerade europaparlamentarikern Amelia Andersdotter närvarade.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att lägga till punkten Diskussionsklimat.

Mötet beslutade att lägga till punkten Gemensam valplattform för europeiska piratpartier.

Mötet beslutade att lägga till punkten Tidning.

Mötet beslutade att lägga till punkten Anställningar.

Mötet beslutade att fastslå kallelsens föreslagna dagordning med dessa nya punkter.

5. Föregående protokoll

Mötet gick igenom föregående protokoll och detta lades till handlingarna.

6. Lokala föreningars status

Ingen rapport har inkommit från partiledningen angående lokala föreningars status.

7. Information från partiledningen

7.1 Partiledarrapport

Vice partiledare Henrik Bränden föredrog PL-rapporten samt pratade om nya förändringar i partiledningens struktur.

Mötet beslutade att lägga PL-rapporten till handlingarna.

7.2 Ekonomiskt rapport

Vice partiledare Henrik Bränden föredrog den ekonomiska rapporten.

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

8. Nya områden för talespersoner

Partistyrelsen tog den 16 november ett PC-beslut angående nya områden för talespersoner.

9. Bildandet av PPEU

Mattias Bjärnemalm föredrog om bildandet av PPEU, som med största sannolikhet kommer att äga rum den 21 mars i Bryssel.

10. Sakpolitiska program

Henrik Brändén presenterade partiledningens reviderade lista över sakpolitiska program.

Mötet beslutade att anta dessa nya sakpolitiska program.

11. Partiets EU lista

Partiets höstmöte antog i november en kandidatlista inför EU-valet 2014.

Mötet lade listan till handlingarna utan förändring.

12. Uppföljning av verksamhetsplanen

Åtta av tio punkter i verksamhetsplanen är klara sedan tidigare, och i och med detta möte avklaras även de två återstående punkterna:

+  Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets   traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där   erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.

+ Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras.

13. Avhopp från styrelsen

Dennis Holm lämnade partistyrelsen den 12 september 2013.

14. Piratfolkhögskola

Anton Nordenfur föredrog piratfolkhögskolegruppens underlag till målbeskrivning.

Mötet  beslutade att godkänna målbeskrivningen samt begära att  folkhögskolegruppen återkommer med ytterligare information vid nästa styrelsemöte.

15. Antagna motioner på höstmötet

På  höstmötets fanns tre motioner som styrelsen kunde behöva ta tag i om de gick igenom. Motion om nordisk konferens (avslagen), motion om sexuella trassakarier (antagen), och motion om lokala riksdagslistor (antagen).

Mötet beslutade att uppdra åt ledningen att informera medlemmarna om den  handlingsplan kring sexuella trakasserier som antogs på medlemsmötet.

Mötet beslutade att tolka tidsplanen för lokala riksdagslistor som att de ska behandlas på partistyrelsens marsmöte, och att listor därför ska ha  inkommit till partistyrelsen två veckor innan detta möte.

16. Diskussionsklimat

Mötet diskuterade frågan om diskussionsklimat på medlemsmöte och i partiet i stort.

17. Gemensam valplattform för europeiska piratpartier

Mötet gick igenom den föreslagna gemensamma valplattformen.

Mötet beslutade att lägga veto mot

”Changes to EU primary legislation (e.g. a treaty) must only come into  effect if a majority of EU citizens approve the changes in a  simultaneous vote across the EU, in addition to the current requirement  of agreement at the governmental level. The EU executive must see to it  that these votes can be conducted even on short notice. ”

samt

”Better direct citizen participation

PIRATES strive for a common standard for citizen initiatives at local,  regional, national and European levels. To empower citizens, we want  citizen initiatives that can modify constitutions, laws, etc. to always  be followed by a referendum if not approved by the legislature.”

Mötet beslutade att delegera åt partiledningen att framföra våra veton till den arbetsgrupp som arbetar med frågan samt att sköta all fortsatt hantering av frågan.

18. Tidning

Mötet diskuterade möjligheterna i att skaffa en nättidning och att få presstöd.

19. Anställningar

Henrik Brändén föredrog partiledningens förslag till anställningar, och mötet diskuterade förslaget.

20. Mötets avslutande

Anders S. Lindbäck förlarade mötet avslutat.

Justerat av Malin Ahnberg.

Justerat av Torbjörn Wester.