Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte 31 augusti – 1 september 2013 i Stockholm

Camera 360

Närvarande styrelseledamöter var Troed Sångberg, Torbjörn Wester, Mattias Bjärnemalm, Dennis Holm, Fredrik Holmbom, C Magnus Berglund, Rick Falkvinge  (1-6, 7-12, 14-15, 19-21), Anders S. Lindbäck, Anton Nordenfur.

Frånvarande styrelseledamöter var Andreas Larsson, Nathalie Ylitalo, Malin Ahnberg, JP Anderson.

Andra närvarande ständigt adjungerade var partiledare Anna Troberg (1-6, 7-12, 14-15, 19-21), vice partiledare Henrik Bränden  (1-6, 7-12, 14-15, 19-21) och vice partiledare Marit Delden (1-6, 7-12, 14-15, 19-21).

Andra närvarande var Johan Karlsson (punkt 6.3, 18) och Emelie Skoog (punkt 18).

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av styrelsens sammankallande Anders S. Lindbäck.

2. Val av mötesfunktionärer:

2.1 Mötesordförande

Mötet valde Anders S. Lindbäck till mötesordförande.

2.2 Mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

2.3 Justeringspersoner

Mötet valde Troed Sångberg och C Magnus Berglund till protokollsjusterare.

3. Eventuella adjungeringar

Mötet valde att adjungera Johan Karlsson och Emelie Skoog med yttranderätt.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att lägga till följande diskussionspunkter:

  • 6.3 Nya talespersoner
  • 8. Avhopp från styrelsen
  • 19. Liberala partiet
  • 20. Handlingsplan för sexuella trakasserier
  • 21. Kallelse till höstmötet
  • 22. Övriga frågor

Mötet beslutade att med dessa tillägg fastslå dagordningen.

5. Föregående protokoll

Styrelsens sekreterare Anton Nordenfur gick igenom föregående mötesprotokoll, och detta lades till handlingarna.

6. Information från partiledningen

6.1 Partiledarrapport

Partiledare Anna Troberg gick igenom partiledarrapporten. Mötet lade partiledarrapporten till handlingarna.

6.2 Ekonomisrapport

Vice partiledare Henrik Bränden gick igenom den ekonomiska rapporten samt förslag till justeringar av budgeten. Mötet lade den ekonomiska rapporten till handlingarna.

6.3 Nya talespersoner

Partiledningen hade skickat in ett underlag för nya talespersoner. Mötet diskuterade underlaget och att man istället för att utlysa en talesperson i immaterialrättsfrågor kan dela upp detta i de olika områden som ibland får paraplytermen immaterialrätt, och exempelvis utlysa en upphovsrättslig talesperson.

7. Lokala föreningars status

Rapport hade inkommit angående lokala föreningars status. Mötet lade rapporten till handlingarna.

8. Avhopp från styrelsen

Mötet noterade att Isabelle Danielsson och Plux Stahre lämnat styrelsen sedan det senaste mötet.

9. Personuppgiftsombud

På initiativ av Torbjörn togs en diskussion om hur vi hanterar känsliga data i i och om det behövs personuppgiftsombud på junimötet. Torbjörn fick i uppgift att undersöka frågan närmare och inkomma med underlag.

Mötet beslutade att partistyrelsen ber valberedningen inkomma med ett förslag på personuppgiftsombud till styrelsens januarimöte.

10. Tjänstemannaorganisation

Underlag till proposition hade inkommit från partiledningen. Mötet beslutade att skicka in propositionen till höstmötet.

11. Samarbetsorganisation för lokala föreningar

Underlag till proposition hade inkommit från partiledningen.

Mötet beslutade att ingen särskild proposition läggs, utan att frågan hanteras i anslutning till verksamhetsplan för 2014.

12. Prop om styrelsens storlek

Ledningen fick i uppdrag att ta fram två förslag till hur styrelsen skall vara organiserad i framtiden som propositioner som kan skickas till höstmötet.

Mötet beslutade att inte skicka in en proposition om styrelsens storlek.

Votering begärdes. Anders S. Lindbäck röstade för. Troed Sångberg, Mattias Bjärnemalm, Dennis Holm, Fredrik Holmbom, C Magnus Berglund, Rick Falkvinge röstade emot.

Rick begärde en protokollsnotering:

”Förslaget till proposition är utmärkt i sak, att reducera styrelsens storlek till nio ledamöter som väljs tre per år, men tajmingen är helt fel inför valåret. Jag önskar att förslaget återupptas efter valen 2014 och, i händelse att jag då sitter i styrelsen, kommer att rösta bifall till att propositionen ska läggas fram till medlemsmötet och att rösta bifall till nämnda proposition på medlemsmötet.”

13. Verksamhetsplan 2014

Mötet voterade kring att delegera till Anton Nordenfur, Torbjörn Wester och C Magnus Berglund beslutanderätt att förmedelst omröstning anta ledningens förslag till verksamhetsplan, alternativt meddela sammankallande om ett möte behöver inkallas för styrelsen.

Torbjörn Wester, Troed Sångberg, Fredrik Holmbom, Anders S. Lindbäck, Dennis Holm, Anton Nordenfur röstade för. Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund röstade emot. Beslutet föll.

Mötet beslutade att skicka in verksamhetsplan till höstmötet enligt bilaga 13.

14. Valplan 2014

Ledningen hade lämnat in underlag till en proposition om valplan inför 2014.

Mötet beslutade att ändra ”Supervalåret 2014 är ett ödesår för partiet.” till ”Supervalåret 2014 innebär en fantastisk möjlighet för partiet.”

Mötet beslutade att skicka in propositionen till höstmötet.

15. Uppföljning av verksamhetsplanen

Åtta av tio punkter i verksamhetsplanen anses vara klara.

Följande pågår det fortfarande arbete med:

+ Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum. (delvis klar men pågående resten av året)

+ Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras. (flera proppar skickade fler kommer till höstmötet)

16. Sakpolitiska program

Mötet gick igenom underlaget från ledningen, och beslutade om följande förändringar:

I ”En modern och öppen ekonomi” ändras ”En föränderlig verklighet kräver större hänsyn till småföretag” till ”En föränderlig verklighet kräver bättre villkor för småföretag”.

Till ”Kvalitet och integritet i vården” bör yrkande 2012-vår B16-Y31 tas med.

I ”En uthållig miljö och energiförsörjning” bör rubriken ändras till ”Hållbar miljö och energiförsörjning”.

Med dessa ändringar antogs samtliga program.

17. Beslut gällande PPEU

Diskussions- och beslutspunkt om proposition till höstmötet gällande det formella bildandet av PPEU och acceptans av stadgar. Underlag från PPEU via Mattias Bjärnemalm.

Mötet beslutade att styrelsen ratificerar Warsawadeklarationen.

Mötet beslutade att delegera till Mattias Bjärnemalm att i samverkan med Henrik Brändén skriva ihop en proposition till höstmötet där medlemmarna frågas om vi ska vara med och grunda ett PPEU med de stadgar och det manifesto som beslutas om i Luxemburg.

18. Piratfolkhögskola

Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utforska frågan om folkhögskola, bestående av Mårten Fjällström, Fredrik Holmbom, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund, Dennis Holm.

Mötet beslutade att uppdra gruppen att inkomma med en tydligare målbeskrivning till nästa styrelsemöte.

19. Liberala partiet

Mötet konstaterade att det inte ligger i partiets intresse att ha ett formaliserat samarbete med Liberala partiet.

20. Handlingsplan för sexuella trakasserier

Mötet hade en lång och givande diskussion kring ledningens underlag och ser fram emot en motion till höstmötet då detta kommit in för sent för att styrelsen ska kunna lämna in en proposition.

21. Kallelse till höstmötet

Mötet konstaterade att styrelsen planerar följa praxis att be mötespresidiet sköta kallelsen till höstmötet.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor restes.

23. Mötets avslutande

Mötets ordförande Anders S. Lindbäck förklarade mötet avslutat.