Kallelse till partistyrelsemöte 27 april 2014

859729_574410409237908_1473210799_o

Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 27 april 2014, preliminärt lagd 15:00-18:00. Medium är video.

Ytterligare frågor skickas till styrelsemailen senast 13 april. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 20 april.

1. Mötets öppnande

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

1.1.2. Mötessekreterare

1.1.3. Justerare

1.2. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna är inkommen i form av uppdaterad wikisida.

2.2. Partiledarraport

Generell statusrapport från ledningen (ej inkommen).

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från ledningen (ej inkommen).

2.4. Piratfolkhögskola

Väntas rapport med ytterligare information från Folkhögskolegruppen (ej inkommen).

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Videokonferens

Bordlagd fråga från föregående möte.

3.2. Val till styrelsen i höstas

Bordlagd fråga från föregående möte.

3.3. Det politiska läget

En diskussion om hur det politiska läget ser ut för oss, och vad vi kan göra för att ändra det.

3.3. ”Pirates: Discovering the Planet”

Partiet har fått en förfrågan från en medlem av det turkiska Piratpartiet att delta i ett bokprojekt (underlag).

4. Beslutspunkter

4.1. Tillsättande av PUL-ombudsman

Föregående möte fick bakgrundsmaterial från ledningen (odtpdf) men valde inte en åtgärd. Föregående möte beslutade även att tillsätta Jan Lindgren och Göran Widham till att utreda formerna för ombudsmannen till detta möte (inkommen).

4.2. Rättigheter i PW

Fråga på remiss från föregående möte.

4.3. Valutvärderingsgrupp

Föregående möte beslutade att delegera till ledningen att genom utlysing och headhunting ta fram ett förslag på valutvärderingsgrupp till detta möte (ej inkommen).

4.4. Ändring av arbetsordning

Styrelsens sekreterare Anton Nordenfur inkommer till mötet med ett förslag på en ändring av styrelsens arbetsordning (inkommen).

4.5. Definition av medlemskap

Föregående möte lyfte frågan om att medlemmar i dagens IT-system automatiskt upphör att vara medlemmar ett år efter att de senast förnyade sitt medlemskap. Det diskuterades att lyfta detta som en fråga till detta styrelsemöte (inkommen).

4.6. Stödja kandidater till ordförande för EU-kommissionen

Det europeiska Piratpartiet har beslutat att stödja Amelia Andersdotter och Peter Sunde till kandidater till ordförande för EU-kommissionen.

4.7. Nya lokalavdelningar

Beslutsunderlag om nya förening från Anton Nordenfur (inkommen).

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett videomöte den 1 juni.

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  • 1 juni, video
  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.3. Mötets avslutande

Mvh,
Anton Nordenfur
Partistyrelsens sekreterare

Kommentarer

Henry Rouhivuori skrev

Intressant om en definition för medlemskap antas som är det samma som andra partier har. Där oförnyade medlemsskap tas bort från registret en gång om året istället för varje dygn.

Då blir det enklare att följa hur många nya medlemmar det kommer varje dag. Antalet tillkommande medlemmar är en bättre pekare på opinionen än medlemsantalet i sig som ju kan sjunka kraftigt under årets gång med den nuvarande modellen fastän det skulle tillkomma nya medlemmar.