Protokoll från partistyrelsemöte 15 mars 2014

3353347_c08089a15c_z

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Jan Lindgren förklarar mötet öppnat klockan 14:00.

Mötet beslutade att ajournera mötet till den senare tiden 15:30.

Mötet återupptogs 15:40.

Närvarande styrelseledamöter är Jan Lindgren, Anton Nordenfur, Malin Karlsson, Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Nathalie Ylitalo, Göran Widham, Andreas Larsson.

Frånvarande styrelseledamöter är Nils Kadesjö, Karolina Andersdotter, Fredrik Holmbom, JP Anderson, och C Magnus Berglund.

Övriga närvarande är partisekreterare Henrik Brändén och vice partiledare Marit Deldén.

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

Mötet väljer Jan Lindgren till mötesordförande.

1.1.2. Mötessekreterare

Mötet väljer Anton Nordenfur till mötessekreterare.

1.1.3. Justerare

Mötet väljer Malin Karlsson och Malin Ahnberg till justerare.

1.2. Eventuella adjungeringar

Mötet beslutar inte att adjungera någon utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

Mötet beslutar att fastställa dagordningen enligt förslag.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter (diskussionspunkter)

2.1. Lokala föreningars status

Ingen rapport har inkommit från ledningen om läget för de lokala föreningarna, dock har styrelsen bra överblick genom partiets wiki och ett tidigare PC-beslut.

2.2. Partiledarraport

Generell rapport från partiledningen.

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från partiledningen.

2.4. Piratfolkhögskola

Ej inkommen rapport med ytterligare information från Folkhögskolegruppen. Mötet valde att bordlägga frågan.

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Videokonferens

Bordlagd fråga från föregående möte. Mötet valde att bordlägga frågan.

3.2. Val till styrelsen i höstas

Bordlagd fråga från föregående möte. Mötet valde att bordlägga frågan.

4. Beslutspunkter

4.1. Eventuella nya lokala föreningar

Nya lokala föreningar har inte kommit med i handlingarna, och kommer snart att tas i PC-beslut.

4.2. Tillsättande av PUL-ombudsman

Föregående möte diskuterade bakgrundsmaterial från ledningen (odtpdf) men valde inte en åtgärd.

Mötet beslutade att tillsätta Jan Lindgren och Göran Widham till att utreda formerna för ombudsmannen till nästa möte.

4.3. Mötespresidiet  

Bordlagd fråga från föregående möte.

Mötet beslutar att tillse ledningen och Göran Widham att försöka finna nya medlemmar i mötespresidiet inför vårmötet.

4.4. Rättigheter i PW

Bordlagd fråga från föregående möte. Mötet beslutar att lägga återremiss.

4.5. Riksdagslistan

Att fastställa den centrala riksdagslistan och de lokala riksdagslistorna.

Mötet beslutar att inte röra den centrala riksdagslistan.

Mötet beslutar att Troed Sångberg, Malin Ahnberg, och Nathalie Ylitalo ska granska lokala namn för att styrelsen vid behov fatta PC-beslut om sagda listor‏.

4.6. Valutvärderingsgrupp

Tillsättandet av en av ledning och styrelse fristående valutvärderingsgrupp.

Mötet beslutade att delegera till ledningen att genom utlysing och headhunting ta fram ett förslag på valutvärderingsgrupp som även bör innehålla externa personer.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett videomöte den 1 juni.

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  •  1-2 februari, AFK i Stockholm
  • 15 mars, video
  • 1 juni, video
  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

Mötet beslutade att preliminärt sätta tiden 14-18 för videomötet den 1 juni.

Mötet beslutade att utöver detta förlägga ett videomöte 27 april klockan 15-18.

5.2. Övriga frågor

5.2.1. Definitionen av medlemskap

Mötet lyfte frågan om att medlemmar i dagens IT-system automatiskt upphör att vara medlemmar ett år efter att de senast förnyade sitt medlemskap. Det diskuterades att lyfta detta som en fråga till nästa styrelsemöte.

5.3. Mötets avslutande

Mötesordförande Jan Lindgren förklarar mötet avslutat.