Kallelse styrelsemöte 2013-02 den 2-3 mars 2013

misc

Härmed kallas alla i styrelsen, adjungerande och intresserade medlemmar som vill komma förbi och lyssna till partistyrelsen andra möte för 2013. Den stora biten är alla de propositioner styrelsen skall skicka in till partiets vårmöten och att förbereda partiet inför supervalåret 2014. Alla styrelsens möten är öppna för medlemmar som vill lyssna på styrelsens överläggningar.

Plats/Adress:

Uppsala studentkår
Övre Slottsgatan 7
753 10 Uppsala

Tid: 2-3 mars klockan 10.00-19.00 lördag och 10.00–17.00 söndag

Mötet kommer formellt öppnas 10.30 på lördagen och stängas senast 17.00 på söndagen.

De som vill möts upp utanför Uppsala centralstations (vid klockan) kl 9.45 på lördagen för gemensam promenad till möteslokalen.

Mötes avbryt senast ca 18.45 på lördagen så de som vill och har möjlighet kan åka och käka middag med Ung Pirat kl 19.00.

Styrelsens möten under 2013:

2013-00 27 november 2012 AVKLARAT
2013-01 26-27 januari Uppsala AVKLARAT

2013-02 2-3 mars Uppsala Mab
2013-03 8-9 juni Örebro Troed
2013-04 13-15 juli Bryssel Mab (15de är infodag av EU)
2013-05 31-aug-1 sept Värmland C. Magnus
2013-06 7-8 dec Stockholm Anna Troberg (Partiledningen)

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,
Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

Förslag till beslut
att styrelsen förutom ständigt adjungerande även adjungerar Henrik Brändén då han tagit på sig att skriva propositioner åt styrelsen inför årsmötet.

4. Fastställande av dagordning.
Ett förslag från styrelsens sammankallande läser ni i just nu.

5. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter under mötet.

6. Partiledarrapport

En PLrapport_130301 och ekonomisk rapport är på väg från partiledningen.

7. Lokala föreningar

Underlag från nystartade Piratpartiet Helsingborg och inkomna verksamhetsberättelser.
Piratpartiet Värmland, Karlstad och Helsingborg är inne på sina första verksamhetsår och föreningen har idag sju (7) landsting och två (2) kommuner som aktiva lokala föreningar. Till det är det på väg Piratpartiet Norrland och Skåne och det finns även aktivister som kanske bildar föreningar i Södertälje, Örebro och Malmö.

För godkännande av Piratpartiet Helsingborg se inkommer Anton m fl med en rekommendation till mötet.

För godkännande av Piratpartiet Norrbotten inkommer Anton med en genomgång och rekommendation till mötet.

Del-förslag till beslut
att styrelsen noterar att det finns verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning för 2012 från Piratpartiet Uppsala, Västerås, Västmanland, Norrköping, Linköping och Stockholm.

För godkännande av Piratpartiet Helsingborg se bilaga från Anton m fl.

8. Nedstängning av styrelsens forumdel
Styrelsen informerades och diskuterade på novembermötet om att forumet är på väg att stängas ner och bara finnas som arkiv för framtiden men tog inget beslut om styrelsens privata forumdel av partiets forum skall stänga ner eller ej. Forumgruppen har skickat en förfrågan till styrelsen med begäran om att få stänga ner även styrelsens forum.

Förslag till beslut
att styrelsens forum stängs ner och att sammankallande meddelar forumgruppen att de kan ta bort forumet.


9 Stämning från Rättighetsalliansen

Diskussion och eventuella beslut angående hotet att stämma Piratpartiet och dess företrädare. Frågan om huruvida vi skall fortsätta vara ISP eller skall skapa annan utformning för att säkerställa att hot och utpressning inte drabbat partiet och dess företrädare och hur partiet bäst skäll hjälpa till att skydda de som kämpar för mänskliga rättigheter på nätet från hot om censur.

10. Former för fastställande av EU- och riksdagslistor
Höstmötet 2011 beslöt att listan till EU-valet ska fastställas av höstmötet 2013. Partiets stadgar och medlemsmötets arbetsordning säger ingenting om vilken process som ska användas då ett medlemsmöte fastställer en lista till ett politiskt val. Vidare beslöt höstmötet 2012 att riksdagslistan ska fastställas i medlemsomröstning hösten/vintern 2013. Stadgarna säger ingenting om medlemsomröstningar, hur de ska gå till och vilka som ska utföra dem. Styrelsen beslöt att fråga mötespresidiet om de vill uppdatera mötesordningen med detta.

Arbetsgrupp fastställande_av_EU-_och_Riksdagslista inkom med underlag

11. Arbetsordning för riksdagsgrupp

Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 lägga ett förslag till arbetsordning för den blivande riksdagsgruppen.
Styrelsemötet i november 2011 beslöt att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013. En diskussionsunderlag inkom på januarimötet och gruppen fick i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i frågan.

Beslutspunkt angående förslag till propp från Henrik Brändén m fl.

12. Kandidatförsäkran för riksdagskandidater.
Styrelsemötet i november 2011 beslöt att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013. Frågan diskuterade på styrelsemötet 2013-01 och gruppen fick i uppgift att ta fram beslutsunderlag.

Beslutspunkt angående förslag till proposition från styrelsen av Henrik Brändén m fl.

13. Reglering av EU-parlamentsgrupp
Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 komma med propositioner som reglerar förhållandet mellan partiet och förtroendevalda i riksdag och EU.
Styrelsen tillsatte arbetsgrupp Plux att i samråd med EU-parlamentarikerna ta fram underlag och det diskuterades på mötet. Gruppen fick i uppgift att ta fram beslutsunderlag i frågan.

Beslutspunkt angående inkommet förslag till proposition från Henrik Brändén m fl.

14. Samarbetsorganisation för lokala föreningar
Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Styrelsen aviserade också en dialog med de lokala föreningarna innan en sådan proposition togs fram. Styrelsen tog beslut om dialog på novembermötet och skall diskutera det underlag som inkommit i frågan för att ta beslut om proposition på marsmötet. Januarimötet bordlade frågan och bad sammankallande be ledning ta fram feedback från de lokala föreningarna i frågan.

De lokala föreningarna förtjänar ett bra underlag och gott om tid att tänka på frågan innan de återkommer med sina åsikter.

Förslag till beslut
att förslår att frågan bordläggs till nästa möte så det blir mer tid att gå igenom frågan med de lokal föreningarna.

15. Politiska utskott och talespersoner

Frågan har diskuterats i styrelsen under förra året. Till styrelsemötet i juni inkom ett beslutsunderlag från Torbjörn Wester, varefter styrelsen beslöt att lägga ut underlaget på forumet för synpunkter. Mattias Bjärnemalm och Torbjörn Wester fick i november uppgiften att ta fram beslutsunderlag till januarimötet.
Vid januarimötet så togs ett beslut att ledningen tar fram en ledningspolicy om talespersoner och komma med förslag till styrelsen om vilka områden det skall utlysas platser till talespersoner för.

Underlag från ledningen Beslutsunderlag talespersoner 130301.

Beslutspunkt om hur många talespersoner som skall utlysas nu, inom vilka områden och hur vi går vidare med frågan.

16. Fyllnadsval till mötespresidiet

Om inget beslutsunderlag kommer från mötespresidiet gällande ny medlem av mötespresidiet så föreslås att frågan återigen bordlägges till nästa möte.

17. Tjänstemannaorganisation
Före vårmötet 2013 ska styrelsen anta ett dokument om tjänstemannaorg, rekrytering och lönepolicy då vi efter ett framgångsrikt riksdagsval får partistöd och möjlighet bygga upp ett gruppkansli. Frågan diskuterades på januarimötet med beslut att ledningen lägger ut på hemsida och tar in synpunkter i frågan.

Förslag till beslut
att frågan bordläggs till nästa möte så vi ger medlemmarna mer tid att komma in med synpunkter i frågan och därmed skjuter proppen till höstmötet.

18. Dokument till vårmötet.

Januarimötet beslöt tillfråga valberedningen om de kan sända ut kallelse till årsmöte och de har accepterat och förväntas sig att vi då skickar in våra dokument om verksamhetsberättelse, ekonomi och eventuella proppar innan 18 mars.

Ledningen förväntas inkomma med underlag av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till vårmötet.

Beslutspunkt om verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till årsmötet.

19. Proppar till vårmötet

Beslutspunkt om vilka proppar om sakpolitiska program som styrelsen skall skicka in till vårmötet. Skrivargruppen har förvarnat om att förutom biblioteks och EU-politik så jobbas det på att få klart 130218 sakpol prop

Propp om att ändra alt ta bort en sakfråga i bibliotekspolitiken som inte i sin nuvarande utformning inte togs med i bibliotekspolitiken.

Underlag här.

Propp om att göra alla medlemmar i en lokalförenings upptagningsområde till medlemmar i lokala föreningen. Underlag från Förslag_prop_medlemskap_lokala_föreningar_130301_14.21.    Nytt förslag här.

20. Uppföljning av styrelsens del av verksamhetsplanen

Ledningen håller koll på verksamhetsplanen i sin rapport denna gäller de bitar som faller på styrelsen. Se bilaga nedan.

Diskussion och ev beslut hur vi går vidare. Allt ligger bra i tid förutom framtagande av sakfrågeprogrammen. Styrelsen kan behöva titta på hur vi tar fram politik om vi skall klara tidplanen vi satt på oss själva.

21. Delegering av beslutsrätt på vårmötet
Styrelsen behöver även den tänka sig att jämka sina yrkande med bättre yrkande från medlemmarna eller skapa bättre formulering av styrelsens yrkanden för att undvika onödiga omröstningar på vårmötet. Beslutspunkt om hur styrelsen delegerar beslutsrätten att agera för styrelsen på vårmötet.

22. Avtal med European Democrats
Enligt underlag från Mab.

23. Mötets avslutande.

 

Bilaga : Status för styrelsen del av partiets verksamhetsplan för 2013.

Status: + pågår arbete med frågan * frågan klar – inget gjort

+ Till vårmötet 2013 bör det läggas genomarbetade förslag till politik i de politikområden, där vi bör ha sakpolitiska program inför valet 2014, och en sådan politik inte redan är utmejslad.

+ Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.

+ Beslut om eventuella krav på kandidater och kandidatförsäkran/väljarkontrakt fattas i god tid innan man behöver besluta sig för om man vill kandidera.

+ Regelverk för riksdagsgruppens arbete ska tas fram under året, liksom ett dokument som beskriver hur de resurser som kommer av ett riksdagsinträde ska användas för att bygga ett kansli för riksdagsgrupp och en starkare partiorganisation, inklusive policy för rekrytering och lönesättning.

+ Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras.

– Sakpolitiska beslut med bäring på lokal- och regionalpolitik ska samlas i en mall, som lokala föreningar kan utnyttja i sitt programarbete. Kommunalpolitiskt sammandrag för lokalt aktiva bör genomföras.

+ Styrelsen och ledningen ska besöka och hålla kontakt med våra bägge EU-parlamentariker i Bryssel för att koppla partiets valförberedelser med det arbete partiet utför i EU-parlamentet.

+ det långsiktiga mediaarbetet ska stärkas ytterligare(talespersoner)
+ styrelse, ledning, EU, valberedning, mötespresidium och andra organ inom organisationen ska ha en aktiv blogg som feedas in på hemsidan. Ledningen ansvarar för att installera bloggar och se till att det finns folk som vet hur de ska användas.

+ vi ska finnas där människor finns (tex, Twitter, Facebook, Google+ och Free & Social)

Kommentarer

Inga kommentarer.