Protokoll konstituerande partistyrelsemöte 8 december 2013

Protokoll från Piratpartiets partistyrelsemöte den 8 december 2013.

1. Mötets öppnande

Anton Nordenfur förklarade mötet öppnat.

Närvarande styrelseledamöter var Jan Lindgren, Troed Sångberg, Nathalie Ylitalo, JP Anderson, Torbjörn Wester (1-12), Malin Ahnberg, Göran Widham, och Anton Nordenfur.

Frånvarande ledamöter var Malin Karlsson, Nils Kadesjö, C Magnus Berglund, Fredrik Holmbom, Andreas Larsson, och Karolina Andersdotter.

Andra närvarande var partiledare Anna Troberg och vice partiledare Henrik Bränden.

2. Val av mötesfunktionärer

2a. Mötesordförande

Mötet valde Göran Widham till mötesordförande.

2b. Mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

2c. Justeringspersoner

Mötet valde Troed Sångberg och Jan Lindgren till justeringspersoner.

3. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade partiledare Anna Troberg och vice partiledare Henrik Brändén närvarade.

4. Fastställande av dagordning

Mötet valde att lägga till punkterna ”Diskussion om ledningens planer inför valet”, ”Diskussion om budget”, ”Diskussion om NPF-talesperson”, och ”Diskussion om mötesordföranderollen” i dagordningen.

Mötet valde att med denna ändring anta föreslagen dagordning.

5. Val av partiledare för 2014

Mötet valde enhälligt Anna Troberg till partiledare för 2014.

6. Val av styrelsens sammankallande för 2014

Mötet valde enhälligt Jan Lindgren till sammankallande för 2014.

7. Val av styrelsens sekreterare och eventuell biträdande sekreterare för 2014

Mötet beslutade att välja både sekreterare och biträdande sekreterare.

Mötet valde enhälligt Anton Nordenfur till sekreterare för 2014.

Mötet valde enhälligt Malin Ahnberg till biträdande sekreterare för 2014.

8. Återkallning och delegering av firmateckningsrätt

Mötet beslutade att återkalla tidigare firmateckningsrätt.

Mötet beslutade att delegera Anna Troberg och Henrik Bränden rätt att teckna partiets firma var för sig.

9. Revidering av arbetsordning

Mötet beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Jan Lindgren, Anton Nordenfur, och Malin Ahnberg att till februarimötet inkomma med ett beslutsunderlag till revidering av arbetsordning.

10. Preliminärt möteschema inför 2014

Mötet beslutade anta ett preliminärt mötesschema enligt följande:

  • fysiskt möte 1-2 februari
  • videomöte mars
  • videomöte början av juni
  • fysiskt möte juli
  • fysiskt möte efter riksdagsvalet september
  • videomöte oktober / november
  • fysiskt möte december

Mötet beslutade att uppdra åt arbetsordningsgruppen att titta på mötesschemat kring tider och former och komma med förslag om detta.

Mötet beslutade att styrelsen ska ha ambitionen att anordna teambuilding under nästa styrelsemöte, och att Göran Widham ska ansvara för detta.

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum i Stockholm.

Mötet beslutade att Jan Lindgren ska ansvara för nästa styrelsemöte.

11. Diskussion om ledningens planer inför valet

Mötet diskuterade i positiva ordalag  de anställningar ledningen initierat, och har en samsyn med ledningen kring att processen ska fortsätta som planerat.

Mötet konstaterade med tillfredsställelse att ledningen redan påbörjat ett arbete för att säkerställa att vi under valrörelsen kommer att ha tillräcklig kommunikationskompetens inklusive externa ögon som kan säkerställa att vi undviker groupthink.

Mötet diskuterade partiets budskapsfokus under valåret, vilket delvis presenteras i den av partiets medlemmar antagna valplanen.

Mötet diskuterade partiets ekonomiska situation och möjligheterna till insamlingar under valåret.

Mötet diskuterade möjligheterna till uppmärksammande aktiviteter och kampanjer där partiet kan synas bra utåt.

12. Diskussion om budget

Mötet diskuterade frågan om budget 2013 och ser fram emot ett underlag från ledningen till februarimötet, då frågan ska beslutas kring.

13. Diskussion om NPF-talesperson

Mötet diskuterade en fråga som uppkommit kring partiets ställning i frågor rörandes neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och huruvida en talesperson bör utses i området.

14. Diskussion om mötesordföranderollen

Mötet diskuterade möjligheterna att utveckla kompetensen i att leda effektiva och trevliga möten i partistyrelsen.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande Göran Widham förklarade mötet avslutat.

Protokollet är justerat av Troed Sångberg och Jan Lindgren.