Protokoll från partistyrelsemöte 27 april 2014

OBS! Detta protokoll är ej justerat

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Jan Lindgren förklarar mötet öppnat klockan 15:05.

Närvarande styrelseledamöter är Jan Lindgren, Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Nathalie Ylitalo, Göran Widham, C Magnus Berglund samt Nils Kadesjö.

Frånvarande styrelseledamöter är Anton Nordenfur, Malin Karlsson, Karolina Andersdotter, JP Anderson, Fredrik Holmbom samt Andreas Larsson.

Övriga närvarande är partisekreterare Henrik Brändén.

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

Mötet väljer Jan Lindgren till mötesordförande.

1.1.2. Mötessekreterare

Mötet väljer Troed Sångberg till mötessekreterare.

1.1.3. Justerare

Mötet väljer Nils Kadesjö och Malin Ahnberg till justerare.

1.2. Eventuella adjungeringar

Mötet beslutar inte att adjungera någon utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

Mötet beslutar att fastställa dagordningen enligt förslag.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter (diskussionspunkter)

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna är inkommen i form av uppdaterad wikisida.

2.2. Partiledarrapport

Generell rapport från partiledningen.

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från partiledningen.

2.4. Piratfolkhögskola

Ej inkommen rapport med ytterligare information från Folkhögskolegruppen. Mötet valde att bordlägga frågan.

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Videokonferens

Styrelsen håller möten via inköpt videokonferenssystem och dess funktion och hur de upplevs fungera bör löpande utvärderas.

3.2. Val till styrelsen i höstas

Effekter av medlemsmötets ordning diskuterades och en grupp ledd av Troed Sångberg uppmanades arbeta tillsammans med mötespresidiet på ett beslutsunderlag inför nästa möte.

3.3. Det politiska läget

Utvecklingen under våren för oss och andra partiers politiska läge diskuterades.

3.4. ”Pirates: Discovering the Planet”

Partiet har fått en förfrågan från en medlem av det turkiska Piratpartiet att delta i ett bokprojekt. Styrelsen ber ledningen att svara på förfrågan.

4. Beslutspunkter

4.1. Tillsättande av PUL-ombudsman

Styrelsen beslutade att införa positionen Personuppgiftsombud enligt det inkomna underlaget. En grupp ledd av Jan utsågs att inkomma med sådan proposition till nästa medlemsmöte. För 2014 kommer befintliga revisorer att tillfrågas om någon kan tänkas ta rollen året ut.

4.2. Rättigheter i PW

Underlaget bereds fortfarande och är inte inkommet till detta möte. Styrelsen beslutade uppmana underlagsgruppen att inkomma med material senast till mötet den 6-7 december, efter valrörelserna.

4.3. Valutvärderingsgrupp

Styrelsen beslutade att gruppens arbete för EU-valet behöver påbörjas nu och därför tillsätts den enligt redan utförd headhunting. Utlysning för eventuella ändringar i sammansättning inför riksdagsvalet ska göras i god tid.

4.4. Ändring av arbetsordning

Styrelsen beslutade att återremittera till nästa möte med kommentar om att vid icke-fysiska möten räcker två veckors kallelsetid, samt att även införa rutinen kring personuppgiftsombud enligt punkt 4.1

4.5. Definition av medlemskap

Styrelsen beslutade att ej bifalla yrkandet enligt inkommet underlag.

4.6. Stödja kandidater till ordförande för EU-kommissionen

Styrelsen beslutade att stödja Amelia Andersdotter och Peter Sunde som kandidater till ordförande för EU-kommissionen.

4.7. Nya lokalavdelningar

Styrelsen beslutade att godkänna nya lokalföreningar enligt underlag.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte schemalades att vara ett videomöte den 1e juni kl 14-18

Preliminärt mötesschema för resten av året:

  •  1 juni, video
  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.2.1. Aftonbladets valkompass

Styrelsen diskuterade att för ett parti som Piratpartiet blir den uträkning som görs för partimatching inte lika träffande som den för kandidater. Partiets åsikt är korrekt återgivna i kompassen men pirater prioriterar partiets kärnfrågor mer än andra och upplever därför inte att slutresultatet stämmer överens med deras värderingar. Styrelsen skickar även innehållet i diskussionen via Troed Sångberg som återkoppling till valkompassens skapare på GU.

5.2.2. De i budgeten nämnda valobligationerna.

Valobligationerna diskuterades under ledningens föredragande i punkterna 2.2 och 2.3

5.3.3. Styrelsemöte 1-2 feb – protokollet ej justerat.

Webbsidan indikerade felaktigt att protokollet ej var justerat.

5.2.4. Riktade frågor om donationer. Resultat och vad som ska göras.

Bordlagd till nästa möte.

5.2.5. Mötespresidium

Styrelsen ser ett behov av att förstärka mötespresidiet inför höstmötet. Göran Widham ser till att arbetet med att kommunicera det behovet samt söka kandidater genomförs.

5.3. Mötets avslutande

Mötesordförande Jan Lindgren förklarade mötet avslutat kl 18:09