Protokoll från styrelsemöte 24-25 november 2012 i Linköping

tangentbord

Protokoll fört vid styrelsemöte för Piratpartiet 24-25 november AFK 2012 i Linköping

Närvarande styrelseledamöter voro:  Stella Papasotiriou, Henrik Brändén, Nathalie Ylitalo, Torbjörn Wester,  Plux Stahre, Fredrik Holmbom, JP Anderson, Mattias Bjärnemalm, Anton  Nordenfur

Närvarande ständigt adjungerade: C Magnus Berglund

Därtill vid detta möte adjungerade: Anders Lindbäck, Troed Sångberg, Johan mlg Karlsson, Isabelle Danielsson, Johannes Öhlin

Frånvarande styrelseledamöter: Johanna Juhlén, Rick Falkvinge, Sammy Nordström, Fredrik Strandin, Andreas Larsson, Emil Isberg, Marit Deldén.

 

§ 1.  Mötets öppnande
Henrik Brändén öppnade mötet.

 

§ 2.  Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Stella Papasotiriou.
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén.
Till justeringspersoner valdes JP Anderson och Plux Stahre.

 

§ 3.  Eventuella adjungeringar
Mötet beslöt att utöver de ständigt adjungerade till mötet adjungera Johannes Öhlin, Anders  Lindbäck, Troed Sångberg, Isabelle Danielsson (närvarande punkt §1-4, §14 och §21b) samt Johan mlg Karlson (närvarande punkt §1-4, §14 och §21b).

 

§ 4.  Fastställande av dagordning.
Det utsända förslaget till dagordning fastställdes med kompletteringen att lägga till en punkt om att notera avsägelse från styrelsen,  samt att under övriga frågor diskutera (a) fyllnadsval till mötespresidiet samt (b) partiets forum.

 

§ 5.  Konstaterande av avsägelse
Styrelsen konstaterande  att Emil Isberg den 24/10 meddelat att han hoppat av styrelsen, beslöt att notera detta till protokollet samt beslöt att inte fyllnadsvälja någon till den grupp som bereder godkännanden av lokala föreningar.

 

§ 6.  Partiledarrapport
Partiledarens rapport (möteshandlingarnas bilaga 7) och ekonomiska rapport (möteshandlingarnas bilaga 8) diskuterades och lades till handlingarna.

 

§ 7.  Sakpolitiska program
Det  har från partiledningens grupp för programarbete kommit ett förslag  till bibliotekspolitiskt program  (möteshandlingarnas bilaga 1). Styrelsen beslöt:

att enhälligt anta program enligt protokollets bilaga 1a (version med hänvisningar till medlemsmötets beslut) och bilaga 1b (version utan sådana hänvisningar)
att
ge ledningens redaktionsgrupp rätt att genomföra eventuella nödvändiga ytterligare stilistiska justeringar, och
att
  notera att styrelsen i detta program inte tagit hänsyn till det av  styrelsen föreslagna och av höstmötet 2012 antagna beslutet P30-Y13 ”Vid  upphandlingar till bibliotek premieras verk släppta under fri licens” eftersom det inte är förenlig med andra ställningstaganden om frihet för bibliotikarier att själva besluta om inköp, och att styrelsen därför avser föreslå vårmötet 2013 att beslutet rivs upp eller  förtydligas.

 

§ 8.  Budget för 2013
Ett diskussionsunderlag (möteshandlingarnas bilaga 9) har kommit från partiledningen. Styrelsen beslöt

att  uppdra åt ledningen att ta fram ett förslag till budget till styrelsemötet i  januari och därvid utgå från verksamhetsplan, ledningens behov samt nedanstående rekommendationer, och sedan justera siffror till en balanserad budget som uppfyller kravet att avsätta 15% av omsättningen  till valfond.
– Räkna med 800 000 i donationer
– Inför en utdelning till lokala föreningar vars verksamhet når upp till en viss ribba, om i storleksordningen 100-150 000 kr
– Flytta  de medel som är avsatta till lokala initiativ till att ligga som stöd  till lokal verksamhet under ledningen, samtidigt som man ska tydliggöra  för medlemmar och aktivister runt om i landet hur man gör för att söka  sådana pengar (kanske ansökningsformulär på webben),
– Höjning  upp till dubblering av medel till events, där vi gärna ser fler events,  att Dreamhack ska få mest pengar och vi centralt ska stötta events på nya orter.
– Valberedningen  bör få 20 000 kr, eftersom de detta år ska ta fram EU-lista och måste  kunna bekosta resor för sig själva och kandidater för intervjuer.  Styrelsen klarar sig med nuvarande 50 000.
– IT får kosta mer om det behövs men partisekretariatet ska fortsätta slimmas så mycket som möjligt.
– Det  är OK att slå ihop småposterna för ledningens konkreta arbete.  Styrelsen räknar med att ledningen är bra på avgöra hur mycket pengar de  behöver, och vill signalera att ledningen inte ska vara rädda för  använda de pengar de har, i synnerhet som vi närmar oss valet. Det bör  avsättas pengar för internutbildning i partiet. Om posten kampanj  egentligen betyder inköp av kampanjmaterial bör det döpas om till  detta.

 

§ 9.  Former för fastställande av EU- och riksdagslistor.
Höstmötet  2011 beslöt att listan till EU-valet ska fastställas av höstmötet 2013. Vidare beslöt höstmötet 2012 att  riksdagslistan ska fastställas i medlemsomröstning  hösten/vintern 2013. Ett diskussionsunderlag har kommit från Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 3) angående behovet av att vidare konkretisera formerna fördetta. Styrelse beslöt

att  fråga mötespresidiet om de vill ge förslag till uppdatering av mötesordning så att den fungerar för fastställande av lista till EU-valet
att
  utse en arbetsgrupp som ska ta fram underlag kring hur medlemsomröstning  för framtagande av riksdagslistor till 2014 års val ska gå till, och
att
välja Plux Stahre till denna grupp och ge honom fria händer att vidare utse dem han anser lämpliga till arbetsgruppen.

 

§ 10.  Arbetsordning för riksdagsgrupp
Höstmötet  2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 lägga ett förslag till  arbetsordning för den blivande riksdagsgruppen. Ett diskussionsunderlag  har kommit från Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 4).  Styrelsen beslöt

att  utse Henrik Brändén, JP Anderson, Anton Nordenfur, Plux Stahre och Troed Sångberg till arbetsgrupp att utarbeta ett beslutsunderlag och förslag om frågan.

 

§ 11.  Uppdrag från medlemsmötet ang reglering av EU-parlamentsgrupp
Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 komma med propositioner som reglerar förhållandet mellan partiet och förtroendevalda i riksdag och EU.  Styrelsen beslöt

att  arbetsgruppen som ska utarbeta förslag till arbetsordning för riksdagsgruppen också ska utarbeta underlag till proposition angående reglering kring EU-parlamentsgrupp, och att detta ska ske i samråd med EU-parlamentariker och deras kanslier.

 

§ 12.  Kandidatförsäkran
Styrelsemötet  i november 2011 beslöt att föra en diskussion med medlemmarna om  behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i  frågan senast före vårmötet 2013. Styrelsen beslöt

att arbetsgruppen som ska utarbeta förslag till arbetsordning för riksdagsgruppen också gör ett förslag till proposition om kandidatförsäkran till januarimötet.

 

§ 13.  Samarbetsorganisation för lokala föreningar
I propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 aviserade styrelsen en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Styrelsen beslöt

att enligt protokollets bilaga 2  anta ett preliminärt förslag till proposition om samarbetsorganisation för lokala föreningar att skickas till de lokala föreningarna samt ledningen för synpunkter, som sedan sedan ska diskuteras av  styrelsen i januari med avsikt att anta en proposition under mars månad.

 

§ 14.  Politiska utskott.
Ett diskussionsunderlag (möteshandlingarnas bilaga 5) har kommit från Torbjörn Wester. Styrelsen beslöt

att uppdra åt Mattias Bjärnemalm och Torbjörn Wester att utarbeta ett beslutsunderlag till styrelsemötet i januari.

 

§ 15.  Piratshopen
Johan mlg Karlson berättade om och diskuterade med styrelsen kring Piratshopens verksamhet.

 

§ 16.  PPEU och eventuella europeiska samarbeten inför valet 2014
Frågan om PPEU och bildandet av ett europeiskt Piratparti diskuterades.

 

§ 17.  Medlemskap i PPI
Verksamhetsplanen  för 2013 beslöt att partiet bör ansöka om observatörsmedlemskap i PPI.  En sådan ansökan måste i så fall skickas in under början av året.  Styrelsen beslöt

att  uppdra åt Mattias Bjärnemalm att skriva ett beslutsunderlag till styrelsens januarimöte om att ansöka om observatörsmedlemskap i PPI.

 

§ 18.  Genomgång och uppföljning av höstmötets beslut
Ett underlag har kommit från Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 6). Styrelsen beslöt

att   konstatera att det inte finns behov av någon proposition som reglerar vilka  befogenheter styrelsen har att förhandla i gapet mellan val och  riksdagens öppnande, eftersom vi enligt stadgarna efter ett  framgångsrikt riksdagsval kommer att ha en riksdagsgrupp som den makten naturligt ligger hos.
att  uppdra åt Anders Lindbäck att kontakta valberedningens sammankallande om förändrad instruktion för valberedningen, samt
att
  med detta lägga beslutsunderlaget till handlingarna.

 

§ 19.  Styrelsens blogg
Med den nya hemsidan för partiet har styrelsen en egen blogg, vars inlägg går in i flödet på  hemsidans förstasida. Styrelsen  konstaterade att kallelser, dagordningar, protokoll och presentationer av PC-beslut flyttas till bloggen, och att det behöver undersökas hur man ska hantera själva fattandet av PC-beslut. Styrelsen konstaterade vidare  att det är bra att alla ledamöter kan skriva och berätta om styrelsens  arbete. Styrelsen beslöt att se positivt på om sekreteraren efter styrelemötena producerar  en lättillgänglig text som presenterar styrelsemötet och dess (viktigaste) beslut, som läggs ut samtidigt som protokoll, och att de styrelseledamöter som eventuellt vill anmäla avvikande åsikt i bloggen avvaktar tills ett sådant inlägg lagts ut. Styrelsen konstaterar att den nya bloggen och dess bruk måste beröras i styrelsens arbetsordning.

 

§ 19.  Informellt agerande (diskussionspunkt)
Frågan är bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 11). Frågan diskuterades på det icke beslutsmässiga mötet i oktober. Styrelsen beslöt

att styrelsen anser att de frågeställningar som väcks i diskunderlaget är viktiga och relevanta för partiet, men  att styrelsen betraktar dem som ledningsfrågor och har stort  förtroende för ledningens förmåga att hantera dem, och att   frågan därför avförs från dagordningen.

 

§ 20.  Kommunikation inom styrelsen (diskussionspunkt)
Frågan är bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 13). Ärendet diskuterades på det icke beslutsmässiga mötet i oktober. Styrelsen beslöt

att avföra frågan som separat ärende från dagordningen och skicka med den till den arbetsgrupp som utsetts av 2013 års srtyrelses konstituerande möte för att inför januarimötet se över styrelsens arbetsordning.

 

§ 21.  Övriga frågor

a)  Fyllnadsval till mötespresidiet
Styrelsen diskuterade eventuellt fyllnadsval via Per Capsulam till mötespresidiet.

b)  Partiets Forum
Styrelsen diskuterade ledningens beslut att släcka ner partiets forum vid årsskiftet.

 

§ 22.  Mötets avslutande
Stella Papasotiriou avslutade mötet.

 

Kommentarer

Anton Nordenfur skrev

Jag är inte justerare, men ser en liten miss. Johannes var inte med på hela mötet, utan bara till strax efter lunch på lördagen. Minns inte de exakta punkterna.