Styrelsemötesprotokoll 3-4 mars 2012

Protokoll fört vid möte med Piratpartiets styrelse 3-4 mars 2012
Där inget annat anges är styrelsens beslut fattade med acklamation.

§ 1. Mötets öppnande
Mattias Bjärnemalm öppnade mötet

§ 2. Närvarande ledamöter voro:
Fredrik Strandin, Rick Falkvinge, Fredrik Holmbom, Andreas Larsson (ej vid §§ 9, 10, 11, 17 och 18), Mattias Bjärnemalm, Sammy Nordström, JP Anderson, Emil Isberg, Torbjörn Wester, Henrik Brändén

Närvarande adjungerade: Christian Engström (vid § 6.)

Frånvarande styrelseledamöter: Marit Delden och Johanna Julén,

§ 3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Mattias Bjärnemalm
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén
Till justerare valdes Emil Isberg och Fredrik Strandin.

§ 4. Adjungeringar
Beslöts att adjungera Christian Engström till punkten sakpolitiskt dokument om EU-politik

§ 5. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag, med tillägget att under övriga frågor diskutera frågan om kalendarium för styrelsen.

§ 6. Sakpolitiskt dokument om EU-politik
I januari beslöt styrelsen att ta kontakt med Amelia Andersdotter och Christian Engström för att få deras hjälp att arbeta fram förslag till ställningstaganden till en proposition om EU-politik. Ett beslutsunderlag har kommit från Henrik Brändén och Anna Troberg (Möteshandlingarnas bilaga 1)

Styrelsen beslöt
att ge redaktionellt uppdrag till sekreteraren att stycka upp förslaget till fyra propositioner att skicka till medlemsmötet.
att anta proposition ”Ett mer demokratiskt EU” enligt protokollets bilaga 1
att anta proposition ”Stoppa EUs övervakningshysteri” enligt protokollets bilaga 2
att anta proposition om ”Digital infrastruktur i EU” enligt protokollets bilaga 3

Vidare yrkades ang sista ställningstagandet inom ”Ett EU i spetsen för kampen mot orimligt utnyttjande av immaterialrätt”,
(1) att lydelsen ska vara ” Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara/ö̈ppen källkod och baseras på öppna standarder.”
(2) att lydelsen ska vara ”Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara, ö̈ppen källkod och baseras på öppna standarder.”
Mötet beslöt att anta yrkande (1)

Därefter beslöts
att anta proposition ”Ett EU i spetsen för kampen mot orimligt utnyttjande av immaterialrätt” enligt protokollets bilaga 4.

§ 7. Sakpolitiska dokument
Styrelsen diskuterade vilka frågor det i första hand kan bli möjligt och aktuellt att ta fram sakpolitiska program kring. Konstaterades att följande styrelseledamöter tar på sig rollen att stimulera och bevaka diskussion i partiet i angivna frågor:
Sammy Nordström: lokalpolitik
JP Anderson: vård och omsorg
Emil Isberg: kulturpolitik
Torbjörn Wester: medier/journalistik + flyktingpolitik
Henrik Brändén: innovation/forskning/jobb
Fredrik Strandin: energipolitik
Fredrik Holmbom: transportpolitik
Mattias Bjärnemalm: bibliotekspolitik

§ 8. Principprogram 4.0
Enligt beslut av höstmötet 2011 ska styrelsen lägga förslag till nytt Principprogram 4.0 till vårmötet 2012. Ett beslutsunderlag har tagits fram av Henrik Brändén och Anna Troberg (möteshandlingarnas bilaga 2).

Angående avsnitt 1.1, stycke 3, sista meningen yrkades
(1) att byta ordet totalitär mot repressiv.
(2) att behålla ordet totalitär.
Styrelsen beslöt bifalla förslag (2).

Angående avsnitt 1.2, stycke 3 yrkades
(1) att byta ut de två sista meningarna mot ”Ännu viktigare är att sådant oavlönat samarbete, i allt från traditionella folkrörelser till nätbaserat svärmande, skapar stora värden, som i slutänden kan komma hela samhället till del.”
(2) att i sista meningen ändra orden ”anpassas efter” till ”förhålla sig till”.
Styrelsen beslöt efter votering att bifalla förslag (2). (Voteringsprotokoll återfinns i slutet av detta protokoll.)

Angående avsnitt 3.2, fjärde stycket, fjärde meningen yrkades
(1) att byta ut ordet ”bög” mot ”homosexuell kille”
(2) att låta ordet stå kvar.
Mötet beslöt att låta ordet stå kvar.

Styrelsen beslöt slutligen
att anta proposition enligt protokollets bilaga 5, och skicka den till medlemsmötet.

§ 9. Partiledarrapport
Partiledarrapporten (möteshandlingarnas bilaga 3) diskuterades och lades till handlingarna.

§ 10. Lokala budgetar
I Januari 2012 beslöt styrelsen att uppdra åt Mattias Bjärnemalm att till nästa styrelsemöte utarbeta ett förslag till proposition till vårmötet om hantering av lokala budgetar. Ett förslag levererades på mötet och återfinns i protokollets bilaga 6. Styrelsen beslöt
att uppdra åt ledningen att utreda de ekonomiska konsekvenserna av det lagda förslaget.

§ 11. Budget 2012 
Vid höstmötet 2011 diskuterades budget för 2012 och ett antal rekommendationer ritades till styrelsen (möteshandlingarnas bilaga 5). Därtill beslöt medlemsmötet ålägga styrelsen att sätta av minst 15% av årets omsättning till en valfond. Ett förslag till budget (handlingarnas bilaga 6) har kommit från Anna Troberg och Henrik Brändén.

Föreslogs
(1) att slå ihop posterna ledning och ledningsinitiativ
(2) att slå ihop posterna ledning, ledningsinitiativ och ledningspraktikanter.
Styrelsen beslöt att anta förslag (2).

Föreslogs vidare
(1) att beloppen i budgeten ska kvantifieras i tkr (tusen kr)
(2) att beloppen i budgeten ska kvantifieras i kkr (kilokronor)
Styrelsen beslöt efter votering att anta förslag (1). (Voteringsprotokoll återfinns i slutet av detta protokoll.)

Därefter beslöt styrelsen
att anta budget enligt protokollets bilaga 7.

§ 12. Avtal med Piratshoppen
Enligt beslut på tidigare styrelsemöten skulle partiledningen återkomma med förslag till avtal. Styrelsen beslöt
att avföra frågan från dagordningen i avvaktan på ett avtalsförslag att ta ställning till.

§ 13. Förberedelser inför EU-valet 2014
Styrelsen beslöt
att uppdra åt partiledningen att senast 2012-03-30 i samråd med MEPs och deras tjänstemän ta fram ett underlag till beslut om hur PP lämpligen kan samverka med piratpartier i andra länder kring EU-politik, så att styrelsen kan fatta beslut i frågan före PPI-konferensen i april.

§ 14. Medlemskap i PPI
Josef Ohlsson Collentine, Piratpartiets Internationella kontaktperson, har inkommit med ett underlag (möteshandlingarnas bilaga 7) och Anna Troberg med ytterligare synpunkter (möteshandlingarnas bilaga 8).

Det föreslogs
(1) att uppmana partiledningen att inkomma med kompletterande underlag inkluderande PPIs stadgar.
(2) att styrelsen uttalar som sin åsikt att partiets observatörsstatus i PPI ska bestå
Styrelsen beslöt att bifalla förslag (1)

§ 15. Kandidatlistor EU
Enligt beslut på höstmötet 2011 ska partistyrelsen senast 30 juni 2012 ge valberedningen instruktioner om listan för val till EU-parlamentet. Beslöts
att uppdra åt Emil Isberg att skriva ett beslutsunderlag i frågan.

§ 16. Vårmötet 2012

16.1 Verksamhetsberättelse
Ett förslag till verksamhetsberättelse har inkommit från partiledningen (som vid mötet var tillgänglig här, men för stor för att kunna laddas upp till forumet ) Styrelsen beslöt
att framföra sitt tack till ledningen för ett fantastiskt underlag till verksamhetsberättelse,
att konstatera att sidan med text mot en gräsmatta måste få bättre kontrast
att avsnittet om ekonomi måste konsekvensändras om justeringar görs i den ekonomiska berättelsen
att till Styrelsens sammansättning, ledamöter lägga till ”Fredrik Strandin, (fr o m nov 2011)”
att korrigera sammansättningen av partiledningen under året enligt nedan
Anna Troberg (partiledare)
Jan Lindgren (partisekreterare)
Emma Marie Andersson (kommunikation)
Andreas Svensson (lokal samordnare) (fr o m Augusti 2011)
Rickard Olsson (IT) (t o m Juli 2011)
Ola Nyström (IT) (fr o m Augusti 2011)
Marit Deldén (utbildning) (t o m November 2011)
Christian Engström (EU-representant)
DL Norr – Andreas Larsson (t o m Juli 2011)
tf DL Öst – Andreas Svensson (t o m Juli 2011)
DL Syd – Daniel Gustafsson (t o m Juli 2011)
tf DL Väst – Jacob Hallén (t o m Juli 2011)
DL Stockholm – Ola Nyström (t o m Juli 2011)
att sekreteraren ser till att den reviderade verksamhetsberättelsen kommer till medlemsmötet.

16.2 Ekonomisk berättelse
Bokslutet (möteshandlingarnas bilaga 10) skickades till revisorerna 15 februari.

Ett meddelande skickades 3 mars till revisorerna om två avskriftsfel då bokslutet upprättades, att utfallet av kampanj ska vara – 80 000 kr istf som angivits 80 000 kr, och att eget kapital ska vara 141 506 kr istf som angivits 161 506 kr.

Föreslogs
(1) att förändra redovisningen av avsättningen av 80 000 kr till en trycksaksfond genom att flytta den ur resultaträkningen, så att utfallet på kampanjer centralt blir 0 kr, årets resultat ökas med 80 000 kr, och man under årets resultat noterar att av årets resultat avsätts 80 000 kr till en trycksaksfond, samt att man tar bort kommatecknen efter tusentalssiffrorna.
(2) att avslå detta förslag
Stryrelsen beslöt bifalla förslag (1)

§ 17. Lokala föreningar och kyrkoval
Höstmötet 2011 uppdrog åt styrelsen att komma med förslag om hur man ska göra med lokal förening om man vill ställa upp i annat val än kommun och landsting. Ett beslutsunderlag har inkommit från Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 11). Styrelsen beslöt
att anta en proposition enligt protokollets bilaga 8.

§ 18. The Pirate Bay
Styrelsen diskuterade partiets relation till The Pirate Bay och beslöt
att det ligger i linje med partiets värderingar att fortsatta stötta Pirate bay i dess roll som aktör för ett öppet och fritt internet.

Sammy Nordström reserverar sig mot beslutet. (Reservationen återfinns i slutet av protokollet.)

§ 19. Utskott för politiska områden
I januari beslöt styrelsen att detta möte, om arbetet inte redan var gjort, skulle utse någon eller några att utarbeta beslutsunderlag i frågan. Styrelsen beslöt

att utskott för politiska områden kan vara ett sätt för partiet att hantera breddningen av partiets politik.
att styrelsen utser Torbjörn Wester att i samråd med styrelsens sammankallande ta fram underlag för hur sådana utskott ska kunna utformas.

§ 20. Övriga frågor
Diskuterades om styrelsen ska samarbeta om att skapa kalendarium över viktiga händelser, som styrelsen ska ha koll på, och om detta kalendarium kan öppnas för medlemmar.

§ 21. Nästa möte
Nästa möte är fastställt av tidigare styrelsebeslut till den 2-3 Juni 2012. Styrelsen beslöt
att uppdra åt sammankallande att skyndsamt undersöka om det går flytta mötet till en vecka senare, samt skyndsamt inkomma med besked om eventuellt Brysselmöte i sommar.

§ 22. Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Röstprotokoll

Punkt 8: principprogram, avsnitt 1.2
För förslag (1) röstade Emil Isberg, JP Anderson, Sammy Nordström och Andreas Larsson. För förslag (2) röstade Mattias Bjärnemalm, Fredrik Holmbom, Rick Falkvinge, Fredrik Strandin och Henrik Brändén

Punkt 11: budget, huruvida belopp ska anges i tkr eller kkr
För förslag (1) röstade Torbjörn Wester, JP Anderson, Mattias Bjärnemalm, Fredrik Strandin, och Sammy Nordström. För förslag (2) röstade Rick Falkvinge, Henrik Brändén och Emil Isberg.

Reservation

Punkt 18: The Pirate Bay, av Sammy Nordström:
Jag anser det vara oansvarigt gentemot organisationen att ta beslut i den här frågan innan en tydligare konsekvensanalys genomförts.