Protokoll partistyrelsemöte 9-10 juni 2012

Protokoll fört vid möte med Piratpartiets styrelse 9-10 juni 2012
Där inget annat anges är styrelsens beslut fattade med acklamation.

§ 1. Mötets öppnande
Marit Deldén öppnade mötet

§ 2. Närvarande ledamöter voro:
Torbjörn Wester (från och med punkt 6), Fredrik Strandin, Anton Nordenfur, JP Anderson, Sammy Nordström (från och med punkt 6), Stella Papasotiriou, Mattias Bjärnemalm, Rick Falkvinge (till och med punkt 8 och från och med 14), Emil Isberg (vid punkterna 1-8, 14, 16 samt 19 och framåt), Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Marit Deldén, Henrik Brändén.

Närvarande adjungerade: Partiledare Anna Troberg (vid punkterna 1-8, 14, 16 samt 19 och framåt), revisor Göran Widham (vid punkterna 14, 16 samt 21och framåt).

Frånvarande ledamöter: Johanna Juhlén, Mattias Stahre, Andreas Larsson.

§ 3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Marit Deldén
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén
Till justerare valdes Nathalie Ylitalo och JP Anderson.

§ 4. Adjungeringar
Konstaterades att ständigt adjungerade Anna Troberg var närvarande.

§ 5. Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning gick ut med handlingarna.

Beslöts
att behandla delpunkten mottion C06 i punkt 9 i anslutning till punkt 25,

Vidare föreslogs att slå ihop punkt 7 och 8. Efter votering avslogs förslaget. (Voteringsprotokoll i slutet av protokollet)

I övrigt antogs dagordningen.

§ 6. Presentationer
De närvarande presenterade sig för varandra.

§ 7. Partiledarrapport
En partiledarrapport (möteshandlingarnas bilaga 1) och en ekonomisk rapport (möteshandlingarnas bilaga 18) har kommit från partiledaren. Partiledaren föredrog partiledarrapporten,och denna diskuterades.

§ 8. Avtal med Piratshoppen
Frågan om avtal med Piratshoppen diskuterades.

JP Anderson yrkade
att styrelsen plockar bort länk till Piratshoppen på hemsidan till dess att saken utretts

Torbjörn Wester yrkade:
att styrelsen konstaterar att det fristående externa företag (Piratpartiet Service AB) som sålt produkter via partiets hemsida har försatts i likvidation, och att det således föreligger ett behov av att uppdatera informationen på partiets hemsida. Ledningen får i uppgift att i samspråk med våra leverantörer säkerställa att informationen på hemsidan är korrekt.

Mattias Bjärnemalm yrkande
att på nästa styrelsemöte ta upp en diskussionspunkt om hur partiets shop ska fungera på längre sikt.

JPs yrkande ställdes mot Torbjörns, varvid styrelsen beslöt bifalla Torbjörns yrkande. Därefter antogs Mattias yrkande. Slutligen ställdes det framvaskande förslaget till beslut mot avslag, varigenom styrelsen beslöt:

att styrelsen konstaterar att det fristående externa företag (Piratpartiet Service AB) som sålt produkter via partiets hemsida, har försatts i likvidation, och att det således föreligger ett behov av att uppdatera informationen på partiets hemsida. Ledningen får i uppgift att i samspråk med våra leverantörer säkerställa att informationen på hemsidan är korrekt.
att på nästa styrelsemöte ta upp en diskussionspunkt om hur partiets shop ska fungera på längre sikt.

§ 9. Genomgång av medlemsmötesbeslut från vårmötet 2012
Styrelsen gick genom protokollet från vårmötet 2012 och konsterade att partiet nu har ett nytt principprogram, en hel del sakpolitik och att en rad stadgeändringar gjorts. Vidare:

9a. Diskussionsplatser om bostadspolitik.
Styrelsen diskuterade medlemsmötets beslut kring motion B14 (Y08), att motionens problemställningar erkänns som viktiga, övriga yrkanden avslås, och att medlemsmötet uttrycker att det vore bra om diskussionsplatser om bostadspolitik skapas där alla som är intresserad av bostadspolitik får vara med och diskutera, så att den fulla komplexiteten i bostadsfrågan får diskuteras djupare ur alla möjliga vinklar och under en längre tid än medlemsmötet kan erbjuda.

Yrkades under diskussionen
(1) att styrelsen håller med medlemsmötet, konstaterar att diskussionsplatser nu finns på bland annat breddningsbloggen och Facebookgruppen ”Pirater som pratar bostad” och att styrelsen ser positivt på om partimedlemmar skapar ytterligare fora för sådan diskussion.
(2) att styrelsen håller med medlemsmötet, konstaterar att diskussionsplatser nu finns på bland annat breddningsbloggen och att styrelsen ser positivt på om partimedlemmar skapar ytterligare fora för sådan diskussion.

Styrelsen beslöt anta yrkande (1).

Sammy Nordström reserverade sig mot beslutet. Torbjörn Wester meddelade att han inkommer med protokollsanteckning. Mattias Stahre (som ej deltog i behandlingen av punkten) har inkommit med protokollsanteckning. Dessa återfinns i slutet av protokollet.

9b. Skuggbudget
Styrelsen diskuterade vårmötets beslut kring motion C04 (Y02) att Piratpartiet ska ha som målsättning att presentera en skuggbudget inför valet 2018 där samtliga nationella förslag som finns i valmanifest eller motsvarande till det årets riksdagsval är inkluderade.

Styrelsen beslöt
att uppdra åt sekreteraren att skriva in beslutet i loggen över kommande arbetsuppgifter för styrelsen.

9c. Politisk helhetssyn inom integritetsfrågor
Styrelsen diskuterade vårmötets beslut kring motion C05 (Y11) att styrelsen får i uppdrag att till kommande höstmöte återkomma med en proposition med en kort sakpolitisk programtext med bakgrundsresonemang och ett antal motiverade sakpolitiska förslag som behandlar trygghetsfrågor med tonvikt på ”Trygghets- och brottsförebyggande sakpolitik som alternativ till ökad övervakning av medborgarna”, baserat på de grundresonemang som framförs i motionen.

Styrelsen beslöt
att utse Nathalie Ylitalo, Anton Nordenfur och Torbjörn Wester att i samråd med ledningens arbetsgrupp för utformning av programtexter utarbeta ett förslag till proposition till nästa styrelsemöte

9d. Erbjuda personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sysselsättning inom partiet 
Styrelsen diskuterade vårmötets beslut kring motion C07 (Y04) att partistyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och eventuella former för att erbjuda personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sysselsättning inom partiet.

Styrelsen beslöt
att uppdra åt JP Anderson, Mattias Bjärnemalm och Marit Deldén att genomföra en sådan undersökning.

9e. Rättsskydd för små- och medelstora företag
Styrelsen diskuterade vårmötets beslut kring motion C08 (Y03) att Piratpartiet ska verka för att företag baserade i Sverige ska få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt – särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag. Lagskyddet ska omfatta rättsprocesser kring alla typer av immaterialrättslig lagstiftning.

Styrelsen beslöt
att konstatera att detta är ett sakpolitiskt ställningstagande som ska föras in i den sakpolitiska loggen och kunna ligga till grund för styrelsens framtida programskrivande.

(Vårmötets beslut vid motion C06 (Y03) om partiets metoder att svara på frågor från allmänheten behandlas vid punkt 25)

§ 10. Sakpolitiska propositioner inför höstmötet 2012
En sammanställning av ställningstaganden som tidigare gjorts eller cirkulerat i debatten har tagits fram av redaktionsgruppen under partiledningen (möteshandlingarnas bilaga 17) Styrelsen diskuterade underlaget och hur arbetet ska fortsätta.

§ 11. Verksamhetsplan för 2013
Styrelsen beslöt
att uppdra åt Sammy Nordström och Marit Deldén att till kommande styrelsemöte initiera en strukturerad diskussion inom styrelsen och med medlemmarna om innehåll i verksamhetsplan för 2013, och i samråd med ledningen arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan till septembermötet.

§ 12. Reglering av riksdagsgrupp 
Ett beslutsunderlag har inkommit (möteshandlingarnas bilaga 3). Mötet diskuterade frågan och beslöt
att utse Henrik Brändén och JP Anderson att till nästa möte utarbeta ett förslag till proposition om reglering av riksdagsgrupp i stadgarna, så att ett preliminärt förslag från styrelsen kan läggas ut för diskussion bland medlemmar före septembermötet, då en proposition måste antas.

13. Diverse dokument inför eventuellt inträde i Riksdagen
Styrelsemötet i november 2011 beslöt i anslutning till att man rev upp en rad dokument att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013, samt att senast före vårmötet 2013 ta fram dokument som reglerar tjänstemannaorganisation, rekryteringsprocess och lönepolicy.

Styrelsen beslöt
att arbeta fram ett gemensamt dokument om tjänstemannapolicy, rekrytering och lönepolicy, och på nästa möte utse en grupp att arbeta fram förslag till sådant.
att utse Sammy att arbeta fram ett förslag till nästa styrelsemöte om hur dialogen och processen kring kandidatförsäkring/väljarkontrakt ska gå till.

14. Piratpartiets EU-vallistor
Ett beslutsunderlag har inkommit från Emil Isberg (möteshandlingarnas bilaga 4). Ett alternativt förslag till instruktion lades under mötet fram av Henrik Brändén (protokollets bilaga 1). Rick Falkvinge yrkade att i Henriks förslags stycke med numrering 2 ska all text efter kolon strykas.

Henriks och Ricks förslag avseende stycket med numrering 2 ställdes mot varandra, och efter votering bifölls Henriks förslag till skrivning. Därefter bifölls instruktionen i sin helhet.

Mot beslutet reserverade sig Rick Falkvinge, Emil Isberg och Anton Nordenfur. Protokollsanteckning har gjorts av Torbjörn Wester, Fredrik Strandin, Henrik Brändén och Marit Deldén. Vidare har Andreas Larsson, som ej var närvarande på mötet, inkommit med protokollsanteckning. Dessa återfinns i slutet av protokollet.

§ 15. Former för att fastställa riksdagsvallistor – diskussionspunkt
Höstmötet 2011 har uppdragit åt styrelsen att lägga en proposition till höstmötet 2012 om formerna för att fastställa riksdagslista. Styrelsen beslöt
att uppdra åt Fredrik Holmbom och Mattias Bjärnemalm att urtarbeta förslag till proposition om formerna för att fastställa riksdagslistor inför valet 2014.
att gruppens arbete inriktas mot att lägga två förslag, ett med rikslista och ett med en rikslista plus möjlighet att skapa en lista per valkrets (eller grupp av närliggande valkretsar där de aktiva vill samarbeta), där vissa kriterier gäller för att komma med och listorna sedan fylls på nedifrån med rikslistan.

§ 16. Ekonomihantering 
Styrelsen har fått in skrivelse från revisorerna om hur hanteringen av ekonomin kan förbättras (möteshandlingarnas bilaga 5) Styrelsen beslöt:

att partiets bokslut ska bestå av resultaträkning, ingående balans, utgående balans, skuld- och fordranslistor, noter för bokförings- och värderingsprinciper och där så är möjligt verifikat av tillgångskontona.
att ledningen ger styrelsen en utbildning om hur ekonomihanteringen i PirateWeb fungerar på januarimötet 2013.
att uppdra åt ledningen att lösa de problem revisorerna pekar på i revisors PM-et enligt nedanstående tidsplan:
Senast 31 december 2012:
1) Separera balans- och resultatkonton och säkerställa att balanskonton avspeglar verklig situation: (a) Ett system för expences, förskott mm som separerar skulder och fordringar på separata konton. (b) Utbetalade förskott som ej redovisats ska vara identifierade och krävda så att de före årsskiftet kan vara endera indrivna eller bokföringstekniskt avskrivna. (c) Övriga skulder och fordringar ska vara identifierade, listade och för fordringar krävda, så att man inför årsskiftet kan avgöra om de bör avskrivas.
2) Se över resultatkontona så man där så behövs har separata inkomst och utgiftskonton
3) Spärr så man inte kan ändra en bokföringspost i efterhand, utan måste göra en ny post där man genomför och motiverar ändringen.
4) Spärr så systemet bara godkänner balanserade transationer
5) Funktioner i systemet för att säkerställa att transaktioner är verifierade och godkända: att alla transaktioner där dokumentation saknas ska markeras, och att systemet ej ska kunna markera en transaktion som ”färdig” om den saknar dokumentation eller godkännande.
6) Funktion så man kan se aktuell balansräkning och inte bara resultatrapport i PW
7) Revisionslänken ska gå till det år som står på tur att revideras, inte innevarande år.
8) Export till kalkylprogram ska vara möjlig.
I mitten av 2013, 
(så att funktionerna kan testköras i god tid för att fungera smidigt för de transaktioner som berör valåret 2014):
1) Möjlighet att bokföra i två dimensioner, så att man kan ha dagens konton som kostnadsställen, och ovanpå detta lägga en standardkontoplan, som separerar utgifter inte utifrån projekt och ägare, utan utifrån utgiftskategorier typ resor, kontorsmaterial, telefoni…
2) Debet ska ligga före kredit, så att de som är vana vid andra ekonomihanteringsprogram inte får ont i huvudet av att titta i vårt …

§ 17. Samarbetsorganisation för lokala föreningar
Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Där har vi förklarat att vi avser skicka ut det förslag som arbetas fram för diskussion innan slutligt förslag antas av styrelsen, och att detta ska föregås av en diskussion med befintliga lokala föreningar.

Styrelsen beslöt
att be ledningen informera de lokala föreningar som bildats och bildas att diskussionen kommer att initieras efter nästa styrelsemöte.
att uppdra åt Sammy och Henrik att ställa samman ett diskussionsunderlag till nästa möte

§ 18. Fastställa former för politiska utskott
Ett beslutsunderlag har inkommit i frågan (möteshandlingarnas bilaga 6). Styrelsen beslöt
att lägga ut underlaget på Forum för synpunkter, och sedan uppdra åt Marit och Torbjörn att tillsammans utifrån inkomna synpunkter arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsens septembermöte.

§ 19. Lokala pengar 
Ett beslutsunderlag (möteshandlingarnas bilaga 7) har inkommit. Styrelsen beslöt
att styrelsen antar förslaget till överrullningsmekanism.
att de pengar som återfaller till den centrala organisationen tillförs valfonden.

§ 20. Medlemskap i PPI
Frågan om medlemskap i PPI har diskuterats under våren, och det har framkommit att ansökan om medlemsskap måste skickas in under våren, före partiets vårmöte.

Emil Isberg yrkade
att utarbeta förslag till proposition till höstmötet gällande fullt medlemskap i PPI, där styrelsen ges mandat att ansöka om medlemskap i PPI för PP med förbehållet att styrelsen anser att en sådant medlemskap skulle gynna PP.

Mattias Bjärnemalm yrkade
att lägga en proposition till höstmötet om att ansöka om observatörsmedlemsskap med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap.

I en första votering ställdes Emils yrkande mot Mattias, där Mattias segrade (röstprotokoll i slutet av protokollet). Sedan ställdes detta mot avslag, och bifölls. Därefter uppdrogs åt Mattias Bjärnemalm att i samråd med partiledaren till nästa möte skriva förslag till proposition.

§ 21. Styrelsemöte i Bryssel
Styrelsen beslöt
att under förutsättning av det går att lösa så att vi får en besöksvistelse vid EU-parlamentet hålla styrelsemöte i Bryssel andra helgen i september plus föregående fredag, och bjuda in ledningen samt alla ständigt adjungerade till mötet.

§ 22. Skrivelse från mötespresidiet 
Mötespresidiet har inkommit med en skrivelse till styrelsen (möteshandlingarnas bilaga 8). Styrelsen beslöt
att hänskjuta diskussion och beslut som rör den sakpolitiska loggen till punkt 27.
att uppdra åt partiledningen att bistå mötespresidiet med de underdomäner som de kan anse sig behöva för att underlätta för medlemmarnas närvaro på medlemsmöten nu och framöver.
att bifalla mötespresidiets önskan om att göra motionsinlämningen tydligare när det gäller sakpolitik, med förbehållet att det inte får hindra den enskilda motionären att lämna in motioner med annan formulering.
att be mötespresidiet att bistå ledningen med underlag till guider och färdiga steg-för-steg-beskrivningar i god tid innan medlemsmötets början.

23. Ratificering av Pragdeklarationen ang bildande av ett PPEU
Två beslutsunderlag har inkommit i frågan (möteshandlingarnas bilaga 9 och bilaga 10). Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan

24. Informellt agerande – diskussionspunkt
Ett beslutsunderlag har inkommit i frågan (möteshandlingarnas bilaga 11). Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan

25. Hanteringen av e-post
Ett beslutsunderlag har inkommit i frågan (möteshandlingarnas bilaga 12). Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan

26. Kommunikation inom styrelsen 
Ett beslutsunderlag har inkommit i frågan (möteshandlingarnas bilaga 13). Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan

27. Sakpolitiska loggen
Ett beslutsunderlag har inkommit i frågan (möteshandlingarnas bilaga 14). Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan

§ 28. Lokala föreningar
I Stockholm och Malmö har bildats lokala föreningar, som skickat in underlag till partistyrelsen för bli noterade av styrelsen som lokal förening (möteshandlingarnas bilagor 151619 och 20 ) Styrelsen beslöt
att styrelsen beklagar att den pga tidsbrist inte kunnat ta beslut på detta möte.
att utse Anton Nordenfur, Emil Isberg, Fredrik Strandin och Nathalie Ylitalo med Anton som sammankallande, att gå genom handlingar som fram till nästa styrelsemöte kommer in från nybildade lokala föreningar, ge rekommendationer, sammanställa beslutsunderlag, och lämna förslag till sammankallande om ärenden kan avgöras med per capsulabeslut eller på nästkommande styrelsemöte.
att denna grupp snarast granskar ansökningarna från Stockholm och Malmö.

§ 29 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 30. Nästa möte
Marit informerade att hon lägger upp en doodle med de tre första helgerna i augusti, och sedan kallar till möte.

31. Mötets avslutande
Marit Deldén avslutade mötet.

Röstprotokoll:

Paragraf 5, fastställande av dagordning,
Votering om att slå ihop punkt 7 och 8
För förslaget röstade Henrik Brändén
Mot förslaget röstade JP Anderson, Fredrik Strandin, Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Marit Deldén, Mab, Emil Isberg, Stella Papasotiriou
I voteringen avstod Rick Falkvinge

Paragraf 14, instruktion till valberedningen ang EU-vallistan
Votering angående precisering av hur listan ska avspegla mångfald.
För Henriks förslag röstade Torbjörn Wester, Fredrik Strandin, JP Anderson, Sammy Nordström, Stella Papasotiriou, Fredrik Holmbom, Natalie Ylitalo, Marit Deldén, Henrik Brändén
För Ricks förslag röstade Emil Isberg, Rick Falkvinge och Anton Nordenfur

Paragraf 20, ang medlemskap i PPI
Votering angående ansökan om medlemskap i PPI:
För Emils yrkande röstade Emil Isberg, Rick Falkvinge och Henrik Brändén
För Mattias Bjärnemalms yrkande röstade Torbjörn Wester, Fredrik Strandin, Anton , JP Anderson, Sammy Nordström, Stella Papasotiriou, Mattias Bjärnemalm, Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Marit Deldén.

Reservationer och protokollsanteckningar

Paragraf 9, ang motion B14

Reservation av Sammy Nordström

Jag tycker det är oerhört bra att styrelsen uppmuntrar till diskussion oavsett var diskussionen må uppstå, men finner det onödigt att hänvisa till stängda diskussionsforum som inte når upp till den möjlighet för alla att vara delaktiga som medlemsmötets beslut efterfrågar.

Protokollsanteckning av Torbjörn Wester
Jag tycker att det är bra att det aktuella yrkandet vann gehör, för oavsett vad man tycker om facebook (som olyckligtvis använder stängda standarder), så är det dumt att mörka det faktum att mycket av partimedlemmarnas diskussioner sker på detta forum.

Protokollsanteckning av Mattias Stahre
Mattias Stahre, som var frånvarande vid behandlingen av ärendet, noterar till protokollet att han instämmer i Sammy Nordströms kommentar.

Paragraf 14, ang instruktioner till valberedningen ang EU-vallista

Reservation av Rick Falkvinge
Jag måste tyvärr reservera mig mot beslutet i punkt 14. Motiveringen blir något lång, men behöver vara det för att redovisa tankegången.

Årsmötet 2010 fattade följande beslut:
”Piratpartiet ska alltid, om inte stadgar eller på medlemsmöte taget beslut säger något annat, följa de principer om diskriminering som återfinns i vårt principprogram när partiet tillsätter tjänstemän, håller provval, eller direktval till förtroendeuppdrag, eller likande typ av tillsättning.

Specifikt skall detta beslut tolkas att det är strikt förbjudet att kvotera någon pga kön […]”

Styrelsebeslutet som fattades under punkt 14 strider i min mening mot detta årsmötesbeslut, då styrelsen ger valberedningen instruktioner om att skapa en könsvarvad valsedel (och det ska i sammanhanget noteras att det är vad jag tror behövs, vad Piratpartiet mår bäst av, och vad jag hade röstat för, om det inte vore för årsmötets beslut 2010).

För att styrelsebeslutet ska vara stridigt mot årsmötets beslut måste fyra separata villkor vara uppfyllda var för sig. Jag redovisar dem ett och ett, och min tolkning av situationen:

VILLKOR ETT: Situationen styrelsen befinner sig i måste vara den som beskrivs i årsmötesbeslutet, det vill säga ”håller provval eller direktval till förtroendeuppdrag, eller liknande typ av tillsättning”. Styrelsebeslutet gällde att skicka instruktioner till den kommande valberedningen om hur EU-vals-valsedeln skulle se ut. Är styrelsen då bunden av detta beslut i den situationen?

Jag baserar mitt ja på två faktorer. För det första, så måste rimligtvis hela valprocessen avses med ”provval eller direktval”, från arbetet med valberedningens officella förslag till det slutliga valet. För det andra, så är det bara just detta beslut som tas av styrelse och valberedning i termer av hur listan ska komponeras – då den komponerade listan senare ska antas av medlemsmöte eller ställas mot alternativ, så har det medlemsmötet förstås egen auktoritet att gå emot det tidigare årsmötesbeslutet som förbjuder kvotering. Årsmötets beslut kan alltså inte syfta på ett medlemsmötes slutliga antagande av valsedeln, utan måste syfta på styrelsens och valberedningens aktiviteter som leder fram till denna händelse. Genom reductio in absurdum når vi alltså slutsatsen att årsmötesbeslutet saknar betydelse om det inte syftar på styrelsens arbete i valprocessen, och det måste därför vara så att det är tillämpligt på denna del i valprocessen som står under styrelsens förvaltning.

VILLKOR TVÅ: Styrelsen måste ha fattat ett beslut som innebär könskvotering. I min mening är lydelsen ”Kompetenta män och kvinnor ska hittas så att listan kan varvas könsmässigt”, som är en del av beslutet, en solklar form av kvotering, även om ordet i sig inte använts. Även om det ordagrant står att listan bara ska kunna varvas, så går det inte att läsa innebörden som något annat än att den ska varvas.

VILLKOR TRE: Årsmötesbeslutet måste tydligt ha sagt att detta inte är tillåtet i den beskrivna situationen. Formuleringen ”strikt förbjudet att kvotera någon på grund av kön” lämnar inget utrymme för tolkning.

VILLKOR FYRA: Det får inte finnas ett senare medlemsmötesbeslut som upphäver det från årsmötet 2010. Här måste vi titta på styrelsens uppdragsbeskrivning från höstmötet 2011, där styrelsen fick uppdraget att ge valberedningen instruktioner till EU-valsedeln, som styrelsen fullföljde i punkten 14 i detta protokoll. Tredje att-satsen i uppdragsbeskrivningen lyder;

”att medlemsmötet uppdrar åt partiets styrelse att i arbetet med att ta fram en instruktion till valberedningen utgå från de kriterier som användes vid framtagandet av EU-kandidatlistan inför valet 2009.”

Då man läser de kriterier som användes 2009, framgår det av dessa att listan skulle vara så varvad som möjligt, och att inget kön fick vara representerat med mindre än 40%. Detta har tagits som ett upprivande av årsmötesbeslutet från 2010.

Jag ifrågasätter emellertid denna tolkning. Årsmötesbeslutet var mycket starkt i sin formulering som förbjuder kvotering, och instruktionen ”utgå från … kriterier” är svag; den säger inte alls att de ursprungliga kriterierna ska följas ordagrant, eller ens att de får göra det. Formuleringen ”utgå från” bör i min mening läsas som att man har de angivna kriterierna som startpunkt, men anpassar dem efter de lärdomar, beslut och lagar som tillkommit sedan dess. Jag kan inte heller se att det i medlemsmötets beslutstext 2011 finns en medvetenhet eller intention att upphäva ett tidigare årsmötesbeslut. Således bedömer jag att beslutet 2011 inte upphäver det tidigare årsmötesbeslutet.

Alla fyra villkor är alltså uppfyllda, i min tolkning.

Jag reserverar mig därför mot det tagna beslutet till förmån för alternativet att stryka alla sådana exempel från instruktionerna, och sätta punkt efter lydelsen ”För alla platser ska valberedningen vinnlägga sig om att leta reda på kandidater som sammantaget visar den mångfald som ryms i partiet och samhället” i punkt två i instruktionen (se bilaga). I min mening skulle denna formulering räcka för att uttrycka viljan att skapa en lista med den mångfald som krävs medie- och PR-mässigt, utan att ge så specifika instruktioner om könsfördelning att det blir fråga om kvotering.

Samtidigt vill jag uttrycka den högsta respekt mot de mina kollegor i styrelsen som gör en annan tolkning av läget än den jag redovisat ovan.

TL;DR: kvotering

Reservation av Emil Isberg
Jag reserverar mig mot att styrelsen beslutat att valberedningen ska använda sig av könsmässig varvning trots att årsmötet 2010 beslutat att det är strikt förbjudet att för hela Piratpartiet (medlemsmöte, styrelse, partiledning eller någon annan del i partiet) kvotera pga kön, etniskt ursprung, religiös tillhörighet, ekonomisk situation, val av operativsystem etc. Eftersom styrelsebeslutet kommer att innebära att valberedningen lämnar en lista till medlemsmötet som tar ställning till att acceptera eller förkasta listan i dess helhet kommer Piratpartiet därmed att ha kvoterat. Det handlar naturligtvis inte om vad som är avgörande rekryteringsaspekt utan huruvida kvoteringen har genomförts i processen.

Reservation av Anton Nordenfur
Jag reserverar mig mot att styrelsen beslutat att rekommendera valberedning att använda könsmässig varvning trots att tidigare medlemsbeslut säger att kvotering inte får användas vid val.

Protokollsanteckning av Torbjörn Wester
Jag känner stor respekt för medlemsmötets beslut att avvisa användandet av kvotering i vårt parti. Jag ställer mig dock väldigt frågande till hur någon kan uppfatta skrivningen i beslutet som kvotering. Det sägs att ”Kompetenta män och kvinnor ska hittas så att listan kan varvas […]” Således är det avgörande den formella kompetensen, inte sådana kriterier som kön, geografiskt ursprung eller etnisk bakgrund. Istället får valberedningen i uppdrag att leta reda på kandidater som har formell kompetens, och som återspeglar den mångfald som partiet vill slå vakt om.

Protokollsanteckning av Henrik Brändén
Ett tidigare medlemsmötesbeslut pekar tydligt ut att kvotering är strikt förbjudet då man inom partiet håller val och provval, samt tillsätter olika poster. Det är sålunda uppenbart att ingen kvotering enligt detta beslut får förekomma då medlemsötet fattar beslut om listan. Vad denna instruktion gäller är dock vare sig ett val, ett provval eller en tillsättning, utan ett arbete där man ska leta efter lämpliga kandidater att föreslå. Ifall beslutet om kvoteringsförbud då kvarstår förutsätter jag att medlemsmötet kommer att fatta beslut om valsedeln under sådana former att valberedningens förslag – hur det än ser ut – inte binder medlemsmötet till vare sig geografisk, åldersmässig eller könsmässig kvotering.

Protokollsanteckning av Marit Deldén
Ett tidigare medlemsmötesbeslut säger uttryckligen att vi inte får använda oss av kvotering i provval, tillsättandet av poster eller direktval till förtroendeuppdrag. Vi har även medlemsmötesbeslut på att styrelsen ska ge denna instruktion till valberedningen utifrån de riktlinjer som gavs inför EU-valet 2009 där kvotering nämns i procentandelar till och med. Däremot anser jag att det medlemsmötesbeslutet angående att vi inte får kvotera utifrån kön är starkare i sin formulering och bör därför beaktas även om instruktionen inför EU-valet 2009 även den är tydlig. Jag ser dock en instruktion till en valberedning som en riktlinje som styrelsen vill ska jobbas utefter som valberedningen sedan själva kommer få göra de olika bedömningarna bland kandidaterna utifrån kompetens vilket jag hoppas och antar leder till att vi får en bra spridning på alla våra kandidater utifrån kön, geografi och yrkesmässig erfarenhet. Att styrelsen väljer att ge en instruktion/riktlinje till valberedningen som säger att styrelsen önskar en varvad lista baserat på kön men absolut viktigast utifrån kompentens ser jag inte som att vi använder kvotering i provval, tillsättandet av post eller direktval till förtroendeuppdrag.

Protokollsanteckning av Andreas Larsson
Andreas Larsson var ej närvarande på mötet, men antecknar till protokollet att han ansluter sig till Rick Falkvinges reservation.