Protokoll partistyrelsemöte 7-9 september 2012

Protokoll fört med möte för PPs styrelse AFK i Bryssel 7-9/9 2012
När inget annat anges är styrelsens beslut fattade med acklamation.

§ 1. Mötets öppnande
Henrik Brändén öppnade mötet


§ 2. Närvarande ledamöter voro:

Torbjörn Wester, Nathalie Ylitalo, Fredrik Holmbom, Anton Nordenfur, Mattias Bjärnemalm, Stella Papasotiriou, Henrik Brändén, Plux Stahre, Andreas Larsson, Emil Isberg.

Närvarande adjungerade: Partiledare Anna Troberg, partisekreterare Jan Lindgren, revisorer Göran Widham, C Magnus Berglund och Isak Gersson.

Frånvarande ledamöter: Marit Deldén, Rick Falkvinge, Sammy Nordström, Johanna Julén, JP Andersson, Fredrik Strandin.


§ 3. Val av mötesfunktionärer:

Till mötesordförande valdes Stella Papasotiriou
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén
Till justerare valdes Anton Nordenfur och Andreas Larsson.

§ 4. Adjungeringar
Inga ytterligare adjungerade deltog på mötet.

§ 5. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 6. Partiledarapport
Partiledare Anna Troberg föredrog partiledarrapporten och den ekonomiska rapporten, vilka därefter lades till handlingarna.


§ 7. Kallelse till höstmötet och val av vice mötesordförande

Mattias Bjärnemalm anmälde till protokollet att han beklagar att han missade att tillfråga Ola Andersson om han ville sitta i presidiet, och att meddela detta. Styrelsen beslöt:
att delegera till mötespresidiet att kalla till höstmötet.
att uppdra åt PL att vara presidiet behjälpligt därvidlag.
att låta den sista posten i mötespresidiet förbli vakant.

§ 8. Verksamhetsplan
Utskickat förslag till verksamhetsplan för 2013 gicks igenom, varpå styrelsen beslöt
att anta förslag till verksamhetsplan för 2013 enligt protokollsbilaga 1 (LÄNKA)
att bemyndiga sekreteraren att göra nödvändiga redaktionella justeringar av dokumentet.

§ 9. Sakpolitiska propositioner (behandlades under söndagen)
Ett beslutsunderlag med förslag till ett stort antal sakpolitiska propositioner har kommit från en arbetsgrupp under ledningen. Under avbrott från det formella mötet omvandlades detta till ett reviderat beslutsunderlag (protokollsbilaga 2) (LÄNKA!). Hänvisningar i punkterna 9.01 till 9.37 avser detta dokument. Därtill har styrelsen fått ett förslag till proposition om brottsförebyggande åtgärder som alternativ till ökad övervakning, som legat till grund för beslut under 9.38.

9.01 Proposition om internationella immaterialrättsliga avtal
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.02 Proposition om integritet 
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.02 Proposition om informationsfrihet
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.04 Proposition om medier och journalistik
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.05 Proposition om öppen kod, öppna standarder och öppen data
Beslöts
att i punkt 1 välja att skriva ”år 2025″
att i övrigt anta propositionen enligt beslutsunderlaget

9.06 Proposition om digital infrastruktur
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.07 Proposition: Generellt om immaterialrätt
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.08 Proposition om upphovsrätt
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.09 Proposition om immaterialrätt utom upphovsrätt
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.10 
Proposition: God vård åt alla
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.11 Proposition om vård och omsorg på vetenskaplig grund 
att ändra formuleringen i punkt 1 till ”Vården och omsorgen …”
att i övrigt anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.12 Proposition om integritet och delaktighet i vården
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.13 Proposition: En värdig vård för äldre och funktionshindrade
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.14 Proposition om piratpartiets kunskapsssyn och dess konsekvenser
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.15 Proposition om öppna och fria läromedel samt skolans arbetsmaterial
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.16 Proposition om informationsteknik i skolan
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.17 Proposition: En skola med respekt för varje elev och hennes integritet
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.18 Proposition om livskvalitet, ekonomisk utveckling och nya jobb
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.19 Proposition om småföretag och ett flexibelt arbetsliv
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.20 Proposition: Möta arbetslöshet med utbildning och kompetensutveckling
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.21 
Proposition om integritet och likabehandling i arbetslivet
Beslöts
att anta punkt 1
att anta punkt 2
att avslå punkt 3
att anta punkt 4
att i punkt 5 byta ordet ”dagis” mot ”förskola”
att anta punkt 6
att avslå punkt 7
att i övrigt anta propositionen enligt beslutsunderlaget

9.22 Proposition om principiella ställningstaganden och strategier mot diskriminering
Angående punkt 7 yrkade Torbjörn
att dela upp yrkandet i två genom att dels ta bort de fyra orden ”utan att använda kvotering”, dels lägga till punkten ”Vi motsätter oss kvotering pga dess diskriminerande konsekvenser”

Mattias Bjärnemalm yrkade
att lägga till en ny punkt, identisk med punkt (7) med undantag för att orden ”utan att använda kvotering” tas bort.

Styrelsen beslöt
att avslå Torbjörns yrkande
att inte anta den ursprungliga punkt 7
att inte anta den av Mattias Bjärnemalm föreslagna modifierade punkt 7
att med denna förändring anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.23 Proposition: Konkreta förslag för att motverka diskriminering och att stimulera mångfald
Styrelsen beslöt
(1) att anta punkterna 18 och 20
(2) att anta resten av propositionen enligt beslutsunderlaget.
Fredrik Holmbom anmälde till protokollet att han vid beslutsfattandet medelst acklamation ang punkterna 18 och 20 lade ned sin röst.

9.24 Proposition om bostadspolitik
Styrelsen beslöt
att avslå punkt 3
att avslå punkt 7
att avslå punkt 11
att med dessa ändringar anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.25 Proposition: En politik för rättssäkerhet
Styrelsen beslöt
att ändra punkt nummer 8 till att lyda: ”Rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för dem som idag befinner sig på flykt.”
att med denna ändring anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.26 Proposition: En ordningsmakt för medborgarnas trygghet
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.27 Proposition om en human kriminalvård
Beslöts
att avslå punkt nummer 5
att i övrigt anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.28 Proposition: Kulturell infrastruktur gör kultur tillgänglig för alla
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.29 Proposition om bibliotek
Beslöts
att i punkt 10 ändra ordet ”dataprogram” till ”mjukvara”
att med denna förändring anta propositionen.

9.30 Proposition om offentlig radio och TV 
Angående punkt 1 yrkade Nathalie Ylitalo
att punkten delas upp i två med lydelserna ” Vi vill ha offentliga TV- och radiokanaler för kvalificerad oberoende nyhetsbevakning, samhällsbevakning och kultur” samt ”Finansieringen bör i framtiden, när public service fungerar, ske genom obligatoriska, specialriktade skatter eller avgifter vid sidan om statens ordinarie budgetprocess.”

Henrik Brändén yrkade
att ändra punkten till ”Offentliga TV- och radiokanaler ska enbart syssla med kvalificerad, oberoende nyhetsbevakning, samhällsbevakning och kultur och finansieras genom obligatoriska, specialriktade skatter eller avgifter vid sidan om statens ordinarie budgetprocess.”

Anton Nordenfelt yrkade
(1) att ur punkt 1 stryka orden ”samhällsbevakning och kultur”.
(2) att tillfoga en punkt ”Vi vill att offentliga TV- och radiokanaler till 2025 ska ha avskaffats”

Styrelsen beslöt
att avslå Nathalies yrkande.
att avslå Henriks yrkande.
att avslå Antons första yrkande
att avslå Antons andra yrkande
att inte anta punkt 1
att anta punkt 2
att uppdra åt sekreteraren att placera in den punkten i lämplig annan proposition.

Anton Nordenfelt anmälde att han inkommer med en protokollsanteckning (återfinns sist i protokollet)

9.31 Proposition om bidrag till ideella organisationer
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.32 Proposition om statsskick
Beslöts
att inte lägga fram propositionen

9.33 Proposition om statens styrelseform
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.34 
Proposition om lokal och regional demokrati
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.35 Proposition om läkemedelsutveckling
Beslöts
att ända punkten till ”Vi vill ha en offentligt finansierad utveckling och testning av läkemedel, prioriterad efter medicinska behov, vilket ger fler läkemedel som svarar mot trängande medicinska behov (som nya antibiotika) snarare än läkemedel med stora förväntade försäljningsvolymer, och gör det möjligt för människor i fattiga länder att få snabbt glädje av nya läkemedel.
att uppmana sekreteraren att justera brödtexten i enlighet med förändringen av punkten, och
att med dessa förändringar anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.36 Proposition om publicering och tillgänglighet av forskningsresultat
Beslöts
att ta bort punkt 1
att med denna förändring anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.37 Proposition om finansiering av forskning
Beslöts
att anta propositionen enligt beslutsunderlaget.

9.38 Proposition om brottsförebyggande åtgärder som alternativ till ökad övervakning 
Även denna punkt hade diskuterats under informella former, varefter förslag kvarstod om följande punkter
(1) ■ Piratpartiet bör verka för områdessatsningar med grönområden, god belysning, skadegörelsebekämpning konstinstallationer, samt för bakgrundsmusik i exempelvis parkeringsgarage och stationsbyggnader.
(2) ■ Piratpartiet bör ta ställning för graffitiskolor och lagliga klotterplank.
(3) ■ Piratpartiet ska verka för att interner i fängelserna har god tillgång till såväl fysisk som psykisk vård, och att kriminalvården ska ha särskild kompetens inom sådana neuropsykologiska variationer/funktionshinder som visat sig vanliga hos människor som begår brott.
(4) ■ Piratpartiet ska verka för ökad tillsyn av inrättningar med serveringstillstånd, med särskilt fokus på förbuden mot överservering och utskänkning till minderåriga.

Styrelsen beslöt
att ta bort ordet ”och” i den första punkten, och anta den.
att anta punkt 2
att anta punkt 3 men flytta den till propositionen om kriminalpolitik
att inta anta punkt 4
att med denna förändring anta propositionen enligt beslutsunderlaget, samt
att uppdra åt Torbjörn Wester att göra nödvändiga konsekvensändringar av brödtexten

9.39 Allmänt
Slutligen beslöts
att uppdra åt sekreteraren att göra nödvändiga justeringar av övriga propositioners brödtexter
att uppdra åt sekreteraren att göra de redaktionella förändringar och eventuella uppdelningar och hopslagningar av propositioner och förflyttningar av förslag mellan propositionerna som behövs för att de enkelt ska kunna hanteras av presidiet.

Därigenom kom de sakpolitiska propositionerna från styrelsen till höstmötet 2012 att få det utseende, som framgår av protokollsbilaga 3 (LÄNKA).

§ 10. Förberedelser inför riksdagsval och riksdagsinträde

10.1 Former för att fastställa riksdagslista
Höstmötet 2011 uppdrog åt styrelsen att lägga en proposition till höstmötet 2012 om formerna för att fastställa riksdagslista. Styrelsen beslöt
att uppdra åt Fredrik Holmbom och Mattias Bjärnemalm att utforma underlag för per capsulabeslut om proposition om formerna för att fastställa riksdagslista/listor.

10.2 Reglering av riksdagsgrupp
Ett beslutsunderlag har kommit från JP Andersson och Henrik Brändén.

Styrelsen beslöts att välja alternativen
att riksdagsgruppen själv utser gruppledare samt
att medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.

Därefter beslöt styrelsen
att bifalla proposition till årsmötet enligt protokollsbilaga 4.(LÄNKA!)

10.3 Dialog kring kandidatförsäkran/väljarkontrakt
Styrelsen beslöt i juni att utse Sammy Nordström att arbeta fram ett förslag till nästa styrelsemöte om hur dialogen och processen kring kandidatförsäkran/väljarkontrakt ska gå till. Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan till nästa möte

10.4 Tjänstemannaorganisation
Styrelsen bordlade på sitt möte i juni frågan om att utse en arbetsgrupp, som ska ta fram ett beslutsunderlag för styrelsen kring frågor hur en tjänstemannorganisation kan byggas upp efter ett valresultat som gör att man får partistöd och resurser till riksdagsgrupp, inkluderande frågor gällande rekryteringspolicy och lönesättning. Beslöts
att uppdrag åt Emil Isberg att till nästa möte konkretisera uppdraget för arbetsgruppen,
att uppdra åt Emil Isberg att kontakta dem som var inblandade i att bereda liknande frågor inför valet 2010 och fråga om de vill delta i arbetet, och
att bordlägga att utse ledamöter i gruppen.


§ 11. Den sakpolitiska loggen och brev från mötespresidiet

Ett brev har kommit från mötespresidiet till mötet i juni, där en del av svaret bordlagts till detta möte, ett beslutsunderlag som berör de bordlagda frågorna har inkommit från Emil Isberg och ett annat beslutsunderlag från Henrik Brändén. Mötet beslöt:
att styrelsen beslutar att i sitt arbete med sakpolitiska program enbart ta hänsyn till beslut tagna fr o m höstmötet 2011,
att styrelsen uppdrar åt ledningen att se till att den preliminära lista som finns i beslutsunderlaget från Henrik kontrolleras, och att den görs tillgänglig för medlemmarna i anslutning till att kallelse till mötet går ut,
att ledningen får i uppgift att tillsammans med mötespresidiet komma fram till ett numreringssystem för sakpolitiska ställningstaganden.

§ 12. PPEU
Frågan om ratificering av Pragdeklarationen ang bildande av ett PPEU (europeiskt piratparti/samarbetsorganisation) bordlades på junimötet. Ett beslutsunderlag hade då inkommit från partiledningen och ett annat från Mattias Bjärnemalm. Därtill har styrelsen försetts med rapporter från PPEU-möten i Barcelona och Potsdam samt det schweiziska piratpartiets ställningstagande kring PPEU.

Styrelsen beslöt
att styrelsen ratificierar pragdeklarationen för PPs räkning
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm att representera partiet i arbetet med att bilda ett europeiskt politiskt parti
att uppdra åt partiledningen att se till att Pragdeklarationen så snart som möjligt kommer upp på partiets hemsida.

§ 13. Proposition om ansökan om PPI-medlemskap
Styrelsen beslöt i juni 2012 att lägga en proposition till höstmötet om att ansöka om observatörsmedlemsskap med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemskap. Beslöts
att uppdra åt Mab att i samråd med Henrik Brändén sammanställa den proposition styrelsen tidigare beslutat om, och sända den till medlemsmötet

§ 14. Godkännande av lokala föreningar
En arbetsgrupp har berett frågan om godkännande av lokala föreningar, och skickat ett beslutsunderlag (möteshandlingarnas bilagor 891011121314151617 och 18).

Meddelades att beslutsunderlaget om PP Stockholm är felaktigt i det att uppstartsmötet har valt revisor och behandlat frågan om val av valberedning.

Styrelsen beslöt
(1) att bordlägga första att-satsen på sid 2 och samtliga på sid 3 i Sammys skrivelse (möteshandlingarnas bilaga 15).
(2) att godkänna PP Uppsala som lokal förening till Piratpartiet
(3) att godkänna PP Stockholm som lokal förening till Piratpartiet
(4) att godkänna PP Malmö som lokalförening till Piratpartiet
(5) att godkänna PP Östergötland som lokalförening till Piratpartiet
(6) att godkänna PP Skåne som lokalförening till Piratpartiet förutsatt att de före årsskiftet 2012/13 på ett medlemsmöte/extra medlemsmöte valt revisor.
(7) att ge den arbetsgrupp som suttit i uppdrag att fortsätta handlägga kommande ansökningar fram till nästkommande möte.

För beslut nummer (5) begärdes röstprotokoll. Samtliga närvarande röstade för beslutet. Se slutet av protokollet.

§ 15. Anmälan till Finansinspektionen
Erik Lönroth har inkommit till styrelsen med en skrivelse om en anmälan till finansinspektionen ang kreditkortsföretagens behandling av Wikileaks. Beslöts
att styrelsen betraktar detta som en ledningsfråga, och hänskjuter ärendet till partiledningen.

§ 16. Hantering av e-post
Frågan är bordlagd från junimötet, dit ett beslutsunderlag kommit från Emil Isberg.

Yrkades
att ledningen uppmanas att i den regelbundna rapporten se till att inkludera hur kommunikationen med partiet ser ut.

Styrelsen beslöt
att avslå förslaget.

Mattias Bjärnemalm reserverade sig mot beslutet.

§ 17. Justering av fördelning av lokala pengar och proposition om upphävande av medlemsmötesbeslut
Ett beslutsunderlag har inkommit från Henrik Brändén.

Noterades att det i underlagets första yrkande som riktas till styrelsen finns ett skrivfel, då det borde stå ”2012-10-01″ där det står ”2012-10-12″.

Styrelsen beslöt:
att i den överrullningsmekanism som antogs av styrelsemötet i juni 2012 justera punkt 7 till att lyda: ”Medel som finns på landstingsnivå där lokal förening saknas 2012-12-01 återfaller till den centrala organisationen och placeras oavkortat i valfonden, såvida inte mer än hälften därav går att hänföra till inbetalade lokala donationer, varvid medlen istället fonderas för att delas mellan de föreningar som skapats inom landstingets område den 1 december 2013. Ifall inga sådana föreningar skapats överförs medlen då till valfonden.”, och
att anta proposition till höstmötet enligt protokollsbilaga 5. (LÄNKA!)

§ 18 Kommande möten
Styrelsen fastställde följande tid, plats och ansvariga för det praktiska för höstens kommande styrelsemöten:
27-28/10: Möte i Stockholm, Emil ansvarig för det praktiska.
24-25/11: Möte i Linköping, Anton ansvarig för det praktiska.

§ 19 Mötets avslutande
Mötesordföranden avslutade mötet.

Röstprotokoll

Paragraf 14, ang godkänannde av PP Östergötland
För beslutet röstade: Torbjörn Wester, Nathalie Ylitalo, Fredrik Holmbom, Anton Nordenfur, Mattias Bjärnemalm, Stella Papasotiriou, Henrik Brändén, Plux Stahre, Andreas Larsson, Emil Isberg. Mot beslutet röstade: Ingen. Avstod: Ingen.

Reservationer och protokollsanteckningar

Paragraf 9.23, punkterna 18 och 20: Protokollsanteckning av Fredrik Holmbom
Då min åsikt i denna fråga skarpt avviker från övriga styrelsens åsikter, samt att jag inte ännu anser mig vara fullt insatt i problemupplevelsen, från främst transpersoner, väljer jag att lägga ner min röst.

Jag vill med denna handling markera att jag ser problem här, men vill inte låta min avvikade åsikt riskera att fälla ett i övrigt bra politisk ställningstagande.

Det absolut viktigaste för mig här, är arbetet för att säkerställa att ingen utsätts för negativ särbehandling eller diskriminering för dess skostorlek, hattstorlek eller nässtorlek.