Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro

tingsratten

Närvarande: Torbjörn Wester, Anders S. Lindbäck (från punkt 2c), Anton Nordenfur, Nils Agnesson (från punkt 2c till punkt 12), Mattias Bjärnemalm, Nathalie Ylitalo, Anna Troberg (från punkt 2c till punkt 12), Isabelle Danielsson, Fredrik Holmbom, Dennis Holm, Troed Sångberg, Malin Ahnberg (från punkt 5).

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:

2a. Mötesordförande

Anton Nordenfur valdes till mötesordförande.

2b. Mötessekreterare

Torbjörn Wester valdes till mötessekreterare.

2c. Justeringspersoner

Isabelle Danielsson och Fredrik Holmbom valdes till justerare.

3. Eventuella adjungeringar,

Nils Agnesson från partiledningen adjungerades.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades och godkändes.

5. Föregående protokoll

Styrelsen diskuterade föregående protokoll.

6. Partiledarrapport

Styrelsen diskuterade partiledarrapporten och den ekonomiska rapporten.

7. Lokala föreningar

7.1 Nya föreningar

Partistyrelsen godkände lokalföreningarna för Göteborg, Örebro, Stockholms Stad och Skåne.

Partistyrelsen noterade att lokalföreningen för Norrbotten blivit godkänd per delegation av Anton Nordenfur.

Partistyrelsen godkände ej lokalföreningen för Västra Götaland, då kallelsen ej skickats i tid.

7.2 Verksamhetsrapporter 2012

Eventuellt inkomna verksamhetsberättelser från de föreningar som missat deadline

dvs Piratpartiet Östergötland, Malmö eller Skåne.

Inga handlingar har inkommit till styrelsen.

7.3 Framtida informering kring status och kontaktinformation

Mötet beslutade att föra in en stående beslutspunkt till styrelsens möten om lokala föreningar, samt delegera till ledningen att skriva beslutsunderlag till detta.

7.4 Svar till Piratpartiet i Stockholms län

Partistyrelsen uppdrar åt sammankallande att sända svar till Piratpartiet i Stockholms län, såsom svaret antagits av partistyrelsen. (http://piratepad.net/svarstockholm2 )

8. Former och tidplan för fastställande av riksdagslistor

Det har inkommit ett beslutsunderlag från Plux Stahre och Henrik Brändén.

Föreslagen tidsplan för fastställande av riksdagslistor:

1 november kl 00.01: Nomineringar börjar tas emot.

29 november kl 00.01: Sista tillfälle att nominera.

6 december kl 00.01: Sista tillfälle att acceptera nominering.

6 december kl 12.01: Röstningen börjar.

20 december kl 12.01: Röstningen avslutas.

 Styrelsen beslutade:

 • att fastställa tidsplan för medlemsomröstningen enligt förslaget ovan.
 • att kallelse till medlemsomröstningen ska ske samtidigt som nominerinstiden börjar.
 • att uppdra åt partiledningen att genomföra omröstningen i enlighet med detta styrelsemötes och tidigare medlemsmötes beslut.

9. Tjänstemannaorganisation

Förslaget till hur tjänstemannaorganisationen utses och styrs har skickats ut på remiss till medlemmar. Beslutsunderlag har inkommit från Henrik Brändén

Partistyrelsen beslutar:

 • att uppdra åt ledningen att med utgångspunkt från det diskussionsunderlag som varit på remiss till styrelsemötet i september 2013 arbeta fram ett förslag till proposition om kansli efter ett framgångsrikt val 2014.

10. Talespersoner

Partistyrelsen noterar att Anton Nordenfur har utsetts till innovationspolitisk talesperson, Torbjörn Wester till rättspolitisk talesperson och Erik Einarsson till utbildningspolitisk talesperson.

10.1 Vice partiledare

Partistyrelsen noterar att Henrik Brändén har utsetts till förste vice partiledare och Marit Deldén till andre vice partiledare.

11. Samarbetsorganisation för lokala föreningar

Styrelsen uppdrar åt ledningen att senast till styrelsens septembermöte inkomma med ett förslag till proposition om samarbetsorganisation för lokala föreningar, med utgångspunkt i det utkast som har presenterats.

12. Ändring av budget

Styrelsen antar följande yrkanden:

 • att septembermöte skall hållas i Stockholm
 • att septembermötet ska vara två dagar
 • att uppdra åt Anton Nordenfur att tillfråga Piratpartiet Stockholms Stad om de kan ordna med lokal, boende och mat till septembermötet.
 • att vi ska testa att hålla ett videomöte i år.
 • att uppdra åt Troed Sångberg att ansvara för det praktiska vid och inför videomötet.
 • att öka styrelsens budget till 75 000 kr.
 • att uppdra åt Troed Sångberg och Anders S. Lindbäck att ta fram ett förslag till proposition om att minska styrelsens storlek.

Följande yrkanden föll i votering:

 • att videomötet skall hållas i augusti

FÖR: Anton Nordenfur och Torbjörn Wester

MOT: Mattias Bjärnemalm, Nathalie Ylitalo, Isabelle Danielsson, Fredrik Holmbom, Dennis Holm, Troed Sångberg, Malin Ahnberg

(Yrkandet nådde ej kvalificerad majoritet, vilket krävs enligt stadgarna för att ett yrkande ska gå igenom.)

 • att uppdra åt någon att se över möjligheterna att minska kostnaderna för övriga möten det här året, utan att minska kvalitén på mötena.

FÖR: Anton Nordenfur, Anders S Lindbäck, Mattias Bjärnemalm, Malin Ahnberg, Nathalie Ylitalo, Dennis Holm

MOT: Torbjörn Wester

(Yrkandet nådde ej kvalificerad majoritet, vilket krävs enligt stadgarna för att ett yrkande ska gå igenom.)

Torbjörn Wester har inkommit med protokollsnotering:

Jag anser att detta yrkande, även om det låter bra, bortser från att frågan redan diskuterats grundligt i styrelsen med alla aspekter i beaktande. Jag anser att det är dags att snarast testa videomöten, istället för att ytterligare försöka utreda hur kostnaderna skulle kunna minska utifrån redan existerande förutsättningar. Jag kan inte se att någon väsentlig besparingspotential finns, utan att minska antalet AFK-möten.

13. Beslut från vårmötet

Styrelsen diskuterade vilka beslut som tagits på vårmötet som påverkar styrelsens arbete.

14. Personuppgiftsombud

Styrelsen beslutade:

 • att uppdra åt Torbjörn Wester att ta fram ett beslutsunderlag i frågan om personuppgiftsombud till styrelsens septembermöte, samt att tacka Jonatan Gonte Kindh för att ha aktualiserat frågan.

15. Uppföljning av verksamhetsplanen

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen.

16. Sakpolitiska program

För de olika sakpolitiska programmen, beslutade styrelsen följande:

 Immaterialrättsliga programmet:

* att uppdra åt redaktionsgruppen att skriva in att upphovsrätten skall vara teknikneutral, i första stycket under rubriken ”Upphovsrätt”.

* att anta programmet (med ovanstående ändring)

 Integritetspolitiska programmet:

* att rubriken ska vara ”Ett samhälle fritt från massövervakning”

* att meningen ”Om någon blivit övervakad, men man inte kunnat bevisa brott, ska han eller hon meddelas om saken, och ha rätt till skadestånd.” bör ses över av redaktionsgruppen och förenklas.

* att anta programmet (med ovanstående ändringar)

 Informationspolitiska programmet:

* att ändra sista meningen i stycket om frekvensallmänning till ”Dessutom ska kommersiella frekvenser få användas så länge som detta kan ske utan att störa licensinnehavarens verksamhet.”

* att anta programmet (med ovanstående ändringar)

 * att anta det kulturpolitiska programmet utan ändringar

* att anta det mångfaldpolitiska programmet utan ändringar

* att anta det reviderade EU-politiska programmet, utan ändringar.

17. Avtal med Vuxenskolan

* Att ge i uppdrag åt ledningen att arbeta fram ett avtal med Vuxenskolan utifrån det föreslagna utkastet men att i samband med detta beakta att partiet centralt inte kan sluta bindande avtal för de lokala föreningarnas räkning.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutades.