Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 2-3 mars 2013 i Uppsala

859729_574410409237908_1473210799_o

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 2-3 mars 2013 i Uppsala.

Närvarande styrelseledamöter var

 • Anders Lindbäck
 • Isabelle Danielsson
 • JP Anderson
 • C Magnus Berglund (punkter 1-18)
 • Troed Sångberg
 • Torbjörn Wester
 • Mattias Bjärnemalm
 • Plux Stahre
 • Nathalie Ylitalo
 • Fredrik Holmbom
 • Rick Falkvinge (punkter 1-18)
 • Andreas Larsson
 • Anton Nordenfur

Frånvarande styrelseledamot var Stella Papasotiriou.

Närvarande ständigt adjungerade var

 • Partiledare Anna Troberg (punkter 1-18)
 • Revisor Göran Widham (punkter 9-18)

Därtill vid detta möte adjungerad var 

 • Henrik Brändén (punkter 1-19)
 • Toni Cherfan (punkt 9)

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Anders Lindbäck förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer

2.1. Mötesordförande

Mötet valde Anders Lindbäck till mötesordförande.

2.2. Mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

2.3. Justeringspersoner

Mötet valde Isabelle Danielsson och Fredrik Holmbom till justerare av protokollet.

3. Eventuella adjungeringar

Det noterades till protokollet att ständigt adjungerade partiledaren Anna Troberg var närvarande.

Under punkt 9 noterades till protokollet att ständigt adjungerade revisor Göran Widham var närvarande.

Mötet beslutade att adjungera Henrik Brändén då han tagit på sig att skriva propositionsförslag åt styrelsen inför vårmötet.

Mötet beslutade att adjungera Toni Cherfan under punkt 9 på grund av hans tekniska expertis i Piratpartiets ISP-verksamhet.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att fastslå dagordningen enligt utskickat förslag.

5. Föregående protokoll

Mötet följde upp på de beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter i detta mötes dagordning. Mötet noterade att den budget som fastslogs av styrelsens januarimöte nu är inlagd i PirateWeb.

6. Partiledarrapport

Partiledare Anna Troberg föredrar partiledarrapporten, som till detta möte är omstrukturerad jämfört med tidigare partiledarrapporter. Partiledaren rapporterade att Torbjörn Wester och Nicholas Miles kommer att ta över stora delar av arbetet med Breddningsbloggen. Arbetet med förslag till sakpolitiska program har fördröjts och tas därför inte upp på detta styrelsemöte som planerat. Partiledaren rapporterade även om långsiktsarbete och planer för resterande året, sammanfattat i rapporten.

En ekonomisk rapport hade inte inkommit på grund av tidsbrist.

Mötet beslutade att lägga partiledarrapporten till handlingarna.

Det noterades till protokollet att de juristsvar som omnämns i partiledarrapporten inte offentliggörs på grund av personuppgiftssekretess.

7. Lokala föreningar

Piratpartiet har nu lokalavdelningar i kommunerna Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping, Uppsala och Västerås, samt i länen Stockholm, Skåne, Värmland, Västmanland och Östergötland.

7.1. Nya föreningar

Två nya föreningar, Piratpartiet Norrbotten och Piratpartiet Helsingborg, har bildats och meddelat styrelsen om önskan att godkännas som lokalavdelningar.

Mötet beslutade att godkänna Piratpartiet Helsingborg som en lokalavdelning till Piratpartiet, men noterade ett skrivfel i protokollet (1, 2) där uppstartsmötet kallas för ”konstituerande styrelse protokoll”.

Mötet beslutade att delegera frågan om godkännande av Piratpartiet Norrbotten till Anton Nordenfur, som ska rapportera sitt beslut till partistyrelsen. Nathalie Ylitalo och Fredrik Holmbom avstod från att delta i beslutet.

7.2. Verksamhetsrapporter 2012

Styrelsen noterade att verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning för 2012 har skickats till styrelsen från lokalavdelningarna Piratpartiet Uppsala, Västerås, Västmanland, Norrköping, Linköping och Stockholm. Styrelsen noterar att dessa dokument inte inkommit från Piratpartiet Östergötland, Malmö eller Skåne trots att deadlinedatum passerat. Piratpartiet Karlstad och Värmland godkändes efter årslutet 2012 och behöver därför inte rapportera in dessa dokument.

Mötet beslutade att uppdra åt ledningen att ta kontakt med de lokalavdelningar som ännu inte skickat in de dokument som de skulle ha skickat in.

7.3. Framtida informering kring status och kontaktinformation

Mötet beslutade att uppdra åt Anton Nordenfur och Nathalie Ylitalo att till nästa styrelsemöte inkomma med ett underlag kring hur styrelsen kan hålla sig informerad kring status och kontaktinformation för de lokala föreningarna.

8. Nedstängning av styrelsens forumdel

Styrelsen informerades och diskuterade på novembermötet om att Piratpartiets forum är på väg att stängas ned och att det framöver endast ska finnas som ett arkiv. Forumgruppen har skickat en förfrågan till styrelsen med begäran om att få stänga ner även styrelsens forum.

Mötet beslutade att styrelsens interna forum ska stängas ned, och att sammankallande meddelar forumgruppen att det kan tas bort.

Mötet beslutade att Andreas Larsson får i uppdrag att gå igenom styrelsens forum och flytta det som bör bevaras.

9. Stämning från Rättighetsalliansen

Rättighetsalliansen hotade i februari 2013 att stämma Piratpartiet och dess företrädare på grund av att Piratpartiet ger internetaccess till The Pirate Bay. Piratpartiet gör sedan 26 februari inte längre detta, men styrelsen behöver finna en lösning för att säkerställa att hot och utpressning inte riskerar drabba partiet och dess företrädare framöver, och på hur partiet bäst skall hjälpa till att skydda de som kämpar för mänskliga rättigheter på nätet från hot om censur.

Mötet beslutade enhälligt att styrelsen visar sitt stöd för partiledarens sätt att hantera Rättighetsalliansens brev.

Mötet beslutade att partiet ska stötta funktionärer och aktiva som mår dåligt av att de genom Rättighetsalliansens brev blivit utsatta för hot eller tvång.

10. Former för fastställande av EU- och riksdagslistor 

Höstmötet 2011 beslöt att listan till EU-valet ska fastställas av höstmötet 2013. Partiets stadgar och medlemsmötets arbetsordning säger ingenting om vilken process som ska användas då ett medlemsmöte fastställer en lista till ett politiskt val. Vidare beslöt höstmötet 2012 att riksdagslistan ska fastställas i medlemsomröstning hösten/vintern 2013. Stadgarna säger ingenting om medlemsomröstningar, hur de ska gå till och vilka som ska utföra dem. Styrelsen beslöt att fråga mötespresidiet om de vill uppdatera mötesordningen med detta. Ett beslutsunderlag har inkommit från Plux Stahre.

Mötet beslutade att anta förslaget gällande Europaparlamentsval.

Mötet beslutade att uppdra åt Plux Stahre att hitta en senare tidpunkt med avseende på att ledningen snarast möjligt får besked om detta.

11. Arbetsordning för riksdagsgrupp

Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 lägga ett förslag till arbetsordning för den blivande riksdagsgruppen. Styrelsemötet i november 2011 beslöt att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013. En diskussionsunderlag inkom på januarimötet och gruppen fick i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i frågan.

Mötet beslutade att anta inkommet propositionsförslag.

12. Kandidatförsäkran för riksdagskandidater

Styrelsemötet i november 2012 beslöt att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013. Ett propositionsförslag har inkommit från Henrik Brändén.

Mötet beslutade att anta en redigerad version av förslaget.

13. Reglering av EU-parlamentsgrupp

Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 komma med propositioner som reglerar förhållandet mellan partiet och förtroendevalda i riksdag och EU. Propositionsförslag har inkommit från Henrik Brändén.

Mötet beslutade att anta en redigerad version av förslaget.

14. Samarbetsorganisation för lokala föreningar

Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Styrelsen aviserade också en dialog med de lokala föreningarna innan en sådan proposition togs fram. Januarimötet bordlade frågan och bad sammankallande be ledning ta fram feedback från de lokala föreningarna i frågan. Detta har ännu inte tagits fram. De lokala föreningarna förtjänar ett bra underlag och gott om tid att tänka på frågan innan de återkommer med sina åsikter.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa möte så att det blir mer tid att gå igenom frågan med de lokala föreningarna.

15. Politiska utskott och talespersoner

På januarimötet togs ett beslut att ledningen tar fram en ledningspolicy om talespersoner och komma med förslag till styrelsen om vilka områden det skall utlysas platser till talespersoner för.

Mötet beslutade att anta en redigerad version av förslaget.

16. Fyllnadsval till mötespresidiet

Mötet beslutade att avföra frågan från dagordningen.

17. Tjänstemannaorganisation

Före vårmötet 2013 ska styrelsen anta ett dokument om tjänstemannaorganisation, rekrytering och lönepolicy då vi efter ett framgångsrikt riksdagsval får partistöd och möjlighet bygga upp ett gruppkansli. Frågan diskuterades på januarimötet med beslut att ledningen ska lägga ut på hemsida och ta in synpunkter i frågan.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte så att partimedlemmar ges mer tid att komma in med synpunkter i frågan. Därmed uppskjuts propositionen till höstmötet istället för vårmötet som tidigare planerat.

18. Dokument till vårmötet

Styrelsen behöver skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och propositioner till vårmötet innan den 18 mars.

Mötet beslutade att uppdra Torbjörn Wester, Anna Troberg, Rick Falkvinge och Anders Lindbäck att skriva verksamhetsberättelse för 2012.

19. Propositioner till vårmötet

Styrelsen behöver skicka in propositioner till vårmötet senast den 18 mars.

Mötet beslutade att ge partiledningen möjlighet att göra redaktionella ändringar i partistyrelsens samtliga propositioner till vårmötet.

19.1. Proposition om justering av bibliotekspolitik

Mötet beslutade att styrelsen ska skicka in bilagad proposition om justering av bibliotekspolitik.

19.2. Proposition om medlemskap i lokala föreningar

Mötet voterade om vilken av två propositionsförslag om medlemskap i lokala föreningar som styrelsen ska skicka in till vårmötet.

det första förslaget röstade Mattias Bjärnemalm och Andreas Larsson.

det andra förslaget röstade Isabelle Danielsson, JP Anderson, Troed Sångberg, Plux Stahre, Nathalie Ylitalo, Fredrik Holmbom och Torbjörn Wester.

Anders Lindbäck och Anton Nordenfur avstod vid omröstningen.

Mötet beslutade efter votering att styrelsen skickar bilagad propositionsförslag två till vårmötet.

19.3. Proposition om syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå

Mötet beslutade att styrelsen ska skicka in bilagad proposition om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå till vårmötet.

19.4. Proposition om bildande av stiftelse

Mötet beslutade att styrelsen ska skicka in bilagad proposition om grundande av en stiftelse till vårmötet.

19.5. Proposition om miljöpolitik

Mötet beslutade att styrelsen ska skicka in bilagad proposition om miljöpolitik till vårmötet.

19.6. Proposition om utrikespolitik

Mötet beslutade att styrelsen ska skicka in bilagad proposition om utrikespolitik till vårmötet.

Fredrik Holmbom reserverade sig mot punkt 1 under propositionen om utrikespolitik.

19.7. Proposition om ekonomi

Mötet beslutade att styrelsen ska skicka in bilagad proposition om ekonomi till vårmötet.

20. Uppföljning av styrelsens del av verksamhetsplanen

Mötet diskuterade hur styrelsen hittills följt upp på sin del av verksamhetplanen (se bilaga). Styrelsen ligger överlag i bra tid förutom vad gäller framtagandet av de politiska programmen.

21. Delegering av beslutsrätt på vårmötet

Under det kommande vårmötet behöver styrelsen kunna jämka sina yrkanden med bättre yrkande från medlemmarna, eller skapa bättre formulering av styrelsens yrkanden för att undvika onödiga omröstningar på vårmötet.

Mötet beslutade att uppdra en grupp bestående av Torbjörn Wester, Andreas Larsson, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund och Anders Lindbäck att göra jämkningar från styrelsen på vårmötet, och ge input från styrelsen.

Mötet beslutade att uppdra åt denna grupp att före medlemsmötet presentera sina arbetsformer för den övriga styrelsen.

22. Avtal med European Democrats

Mattias Bjärnemalm har inkommit med ett beslutsunderlag angående avtal med European Democrats.

Mötet beslutade av hänsyn till våra europeiska systerpartier och sammanhållningen inom den Europeiska piratrörelsen med omedelbar verkan avbryta diskussionerna med EUD om möjligheten att bilda ett gemensamt europeiskt politiskt parti, för att undvika risk för sammanblandning med nationalistiska EU-motståndare och genom en sådan solka ned hela den europeiska piratrörelsens framtoning.

23. Mötets avslutande

Mötesordförande Anders Lindbäck förklarade mötet avslutat.

Justering

Protokollet är justerat av Isabelle Danielsson och Fredrik Holmbom.