Protokoll från partistyrelsemöte 26-27 januari 2013

tangentbord

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 26-27 januari 2013 i Uppsala. Kallelsen finns att läsas här.

Närvarande styrelseledamöter:  Isabelle Danielsson, Rick Falkvinge, Mattias Bjärnemalm, Plus Stahre, Troed Sångberg, Torbjörn Wester, Nathalie Ylitalo, Henrik Brändén, Anders Lindbäck, Andreas Larsson (fr o m §6), Anton Nordenfur (fr o m §7).

Närvarande ständigt adjungerade: Anna Troberg, Gustav Nipe (§7-§9).

Inga därtill vid detta möte adjungerade.

Frånvarande styrelseledamöter: Stella Papasotiriou, JP Anderson, Fredrik Holmbom, C Magnus Berglund.

§ 1. Mötets öppnande

Sammankallande Anders Lindbäck förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesfunktionärer

§ 2.1. Mötesordförande

Till mötesordförande valdes Anders Lindbäck.

§ 2.2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén och Anton Nordenfur.

§ 2.3. Justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Torbjörn Wester och Nathalie Ylitalo.

§ 3.  Avsägelse

Noterades till protokollet att Henrik Brändén avgår från styrelsen fom avslutningen av detta möte.

§ 4.  Adjungeringar

Noterades till protokollet att ständigt adjungerade partiledaren Anna Troberg är närvarande.

§ 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 6. Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet i november gicks igenom (länk och länk). Konstaterades att planering inför kommande styrelsemöten är under kontroll. Noteras till protokollet att Anders informerat valberedningens sammankallande att medlemsmöte ändrat instruktionen till valberedning ang EU-lista.

§ 7. Arbetsordning för styrelsen

Som underlag för styrelsens behandling låg hittillsvarande arbetsordning (länk), samt ett beslutsunderlag från Anders Lindbäck (bilaga 1 nedan).

Under avsnittet intern kommunikation yrkade Torbjörns Wester att infoga ”Styrelsen ska vara aktsam vid val av teknik för informella diskussioner som inkluderar känsliga uppgifter.” Efter votering föll förslaget (Voteringsprotokoll i slutet av protokollet.)

Under samma avsnitt yrkade Mattias Bjärnemalm på skrivningen ”Styrelsen har även en informell chat där diskussion kan ske mellan styrelsemöten. Inga beslut tas i denna chat.” Mot detta  yrkade Anders Lindbäck skrivningen ”Styrelsens officiella chat är i IRC-kanalen #styrelsen på irc.piratpartiet.se och används endast för informellt samtal eller onlinemöten.” Styrelsen beslöt enligt Mattias Bjärnemalms förslag.

Styrelsen beslöt därefter att anta det framvaskande förslaget enl protokollsbilaga 2.

Anders Lindbäck reserverade sig mot beslutet att anta arbetsordningen.

§ 8. Partiledarrapport

Anna Troberg föredrog partiledarrapporten, och berättade att hon utökar ledningen med Marit Deldén (assistent till PL), Henrik Brändén (att arbeta med ekonomi, studier och politisk utveckling) samt Nils Agnesson (att tillsammans med Andreas Svensson arbeta med lokal verksamhet och samordning med presidiet.) Styrelsen beslöt att lägga partiledarrapporten och partiledningens ekonomiska rapport till handlingarna.

§ 9. Sakpolitiska program

Beslutsunderlag har inkommit från Henrik Brändén och Anna Troberg om EU-politik.

Mötet beslutade att anta förslaget till EU-politiskt program med ett mandat till Henrik, Anna och Anders att göra redaktionella förändringar samt att döpa om den sista punkten till ekonomisk- eller näringspolitik, och göra de omflyttningar detta kräver.

§ 10. Budget för 2013

Partiledningen har inkommit med ett beslutsunderlag enligt uppdrag från novembermötet.

Mattias Bjärnemalm yrkade att flytta 5 000 kr från Bok- och biblioteksmässan till Dreamhack. Partiledningen jämkade sig med denna ändring.

Mattias Bjärnemalm yrkade

att minska ledningens arbete o egna initiativ till 70 000 kr.

att minska deltagande i internationellt arbete till 20 000 kr.

att minska aktivistinitiativ till 50 000 kr.

att minska valfond till 130 000 kr.

att höja utdelning till lokala föreningar till 60 000 kr.

att med dessa ändringar anta beslutsunderlaget.

Mötet beslutade att bifälla Mattias Bjärnemalms yrkande.

§ 11. Former för fastställande av EU- och riksdagslistor

Arbetsgruppen har inte inkommit med ett diskussionsunderlag.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 12. Arbetsordning för riksdagsgrupp och kandidatförsäkran

Diskussionsunderlag har inkommit från Henrik Brändén, Anton Nordenfur och Troed Sångberg.

Mötet diskuterade underlaget och gav i uppdrag åt samma grupp att återkomma med nytt underlag till nästa styrelsemöte.

§ 13. Kandidatförsäkran för riksdagskandidater.

Diskussionsunderlag har inkommit från Henrik Brändén och Troed Sångberg.

Mötet beslutade att uppdra arbetsgruppen att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till proposition om riktlinjer för partiets kandidater till allmänna val.

§ 14. Reglering av EU-parlamentsgrupp

Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 komma med propositioner som reglerar förhållandet mellan partiet och förtroendevalda i riksdag och EU.

Diskussionsunderlag har inkommit från Henrik Brändén och Troed Sångberg.

Mötet beslutade att tillsätta samma grupp till att ta fram nytt beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

§ 15. Samarbetsorganisation för lokala föreningar

Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Styrelsen aviserade också en dialog med de lokala föreningarna innan en sådan proposition togs fram. Ett förslag till proposition har inkommit.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa möte, och att sammankallande ska ombe ledningen att ta in feedback från de lokala föreningarna.Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa möte, och att sammankallande ska ombe ledningen att ta in feedback från de lokala föreningarna.

§ 16. Politiska utskott

Till styrelsemötet i juni 2012 inkom ett beslutsunderlag från Torbjörn Wester, varefter styrelsen beslöt att lägga ut underlaget på forumet för synpunkter.

Ett beslutsunderlag har inkommit från Torbjörn Wester.

Torbjörn Wester yrkar

att partistyrelsen har ansvaret att besluta i den strategiska frågan om vilka sakpolitiska områden som ska ha talespersoner.

att det ska ligga på partiledaren att utse talespersoner, i en transparent process, och med rätt för partistyrelsen att neka en utnämning.

att ombe partiledningen att till styrelsemötet i mars inkomma med förslag på vilka sakpolitiska områden vi ska utlysa platser som talespersoner för.

att ge i uppdrag åt partiledningen att anta en ledningspolicy om talespersoner, baserat på förslag 1.5 i bilaga 5 från partistyrelsemötet i november 2012.

Efter votering beslutades att bifälla yrkandet. (Voteringsprotokoll i slutet av protokollet.)

§ 17. Fyllnadsval till mötespresidiet

Inget beslutsunderlag har inkommit.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 18. Medlemskap i PPI

I verksamhetsplanen för 2012 står att partiet bör ansöka om observatörsmedlemsskap i Pirate Parties International (PPI), med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap.

Ett beslutsunderlag har inkommit från Mattias Bjärnemalm (bilaga 2 nedan).

Mötet beslutar

att Piratpartiet, inför PPIs generalförsamling 2013, ska inkomma med en ansökan om att upptas som observatörsmedlem i PPI.

att delegera till partiledningen att tillse om att detta sker och att ansökan kompletteras med de eventuella handlingar som inkrävs av PPI.

§ 19. Arrangera PPI kongress 2014

Diskussionspunkt angående att arrangera PPIs generalförsamling 2014.

Mötet beslutade att avföra punkten från dagordningen.

§ 20. Tjänstemannaorganisation

Före vårmötet 2013 ska styrelsen anta ett dokument om tjänstemannaorg, rekrytering och lönepolicy då vi efter ett framgångsrikt riksdagsval får partistöd och möjlighet bygga upp ett gruppkansli.

Ett diskussionsunderlag har inkommit från Henrik Brändén och Stella Papasotiriou.

Mötet beslutade att ledningen bearbetar förslaget efter diskussionen på mötet, lägger ut det på hemsidan, tar med synpunkter och kommer med avstämning till nästa styrelsemöte.

§ 21. Kallelse vårmöte

Mötet beslutade att uppdra åt partiledningen att prata med presidiet om att kalla till mötet och att delegera det till dem.

§ 22. Proppar till vårmötet.

Mötet diskuterade vilka propositioner som styrelsen skall skicka in till vårmötet.

Alla styrelseledamöter uppmanas inkomma med förslag till propositioner för internremiss innan marsmötet.

§ 23. Uppföljning av verksamhetsplanen

Styrelsen använder i dag Skype för chat då det är det program som bäst uppfyller de krav vi har på vårt chatsystem. Då det finns ett medlemsbeslut att vi ska gå ifrån proprietära lösningar anser vi dock att vi löpande ska undersöka om andra alternativ, de som ofta nämns är IRC och XMPP, kan göra så istället.

Styrelsen startar därmed Kommunikationsgruppen för att undersöka ett nytt sätt att kommunicera som fungerar i beslut med medlemsmötet önskan om att använda öppen standard. Gruppen förväntas sig att ta fram en produkt som alla kan vara nöjda med samt utvärdera vilken platform som skulle passa arbetet i sin helhet bäst. I gruppen ingår initialt Troed Sångberg, Fredrik Holmbom och Nathalie Ylitalo.

Mötet beslutar att uppdra åt PL att undersöka möjligheterna att infoga en verksamhetsplansrapport i framtida PL-rapporter, eftersom PL har bättre kontaktnät än styrelsen. Styrelsen tar själv på sig ansvaret att följa upp på det som styrelsen ansvarar för.

§ 24. Godkännande  av lokala föreningar

Ett beslutsunderlag har inkommit från Anton Nordenfur.

Mötet beslöt att godkänna PP Karlstad och PP Värmland som lokala föreningar.

§ 25. Mötets avslutande

Sammankallande Anders Lindbäck förklarade mötet avslutat.

Bilaga 0: Voteringsprotokoll

Paragraf 7, Torbjörn Westers yrkande ang försiktighet i val av teknik för informella diskussioner. 

För förslaget röstade Troed Sångberg, Torbjörn Wester, Anton Nordenfur samt Anders Lindbäck.

Mot förslaget röstade Isabelle Danielsson, Plux Stahre, Andreas Larsson, Mattias Bjärnemalm.

Paragraf 15, Torbjörn Westers yrkande mot avslag

För förslaget röstade Anders Lindbäck, Rick Falkvinge, Troed Sångberg, Torbjörn Wester, Nathalie Ylitalo, Henrik Brändén, Anton Nordenfur samt Andreas Larsson. Mot förslaget röstade Isabelle Danielsson, Mattias Bjärnemalm och Plux Stahre.

Bilaga 1: Förslag till arbetsordning 2013

Gamla finns här:

http://styrelse.piratpartiet.se/arbetsordning/

Styrdokument: Formerna kring styrelsens arbetsuppgifter.
Detta dokument beskriver den arbetsordning som Piratpartiets styrelse upprättat i enlighet med stadgan.
Dokumentet uppdateras vid behov av styrelsen. Detta dokument uppdaterades senast på styrelsemötet 21-22 januari 2012

1. Styrelsens roller och konstituering

1.1 Sammankallande

Styrelsens arbete leds av sammankallande i enlighet med stadgarna. Sammankallande har även ansvar att årligen gå igenom och ge styrelsen förslag till en reviderad version av detta dokument.

1.2 Sekreterare

Styrelsen utser en sekreterare och vid behov en eller flera biträdande sekreterare att bistå sammankallande i dennes arbete. Mer specifikt ansvarar sekreteraren och dess eventuella biträdare för:

* sköta dokumentation av pågående ärenden mellan möten
* hantera styrelsens protokoll,
* hantera inkomna mail och frågor till styrelsen.
* vara sammankallande behjälplig i beredning av styrelsemötena.
* i samband med publicering av mötesprotokoll om möjligt skriva en lättläst sammanfattning av protokollet
* huvudansvarig att uppdatera styrelsens externa kommunikationkanaler med korrekta uppgifter

1.3 Konstituerande sammanträde

Nyvald styrelse håller konstituerande möte året innan den tillträder och normalt i samband med att ordinarie styrelse håller sista styrelsemötet under gångna året. På konstituerande sammanträde skall följande ärenden alltid behandlas:
* Val av partiledare för det kommande året
* Val av styrelsens sekreterare och eventuell biträdande sekreterare för det kommande året.
* Återkallande av firmateckningsrätt.
* Delegering av firmateckningsrätt.
* Preliminärt mötesschema för det kommande verksamhetsåret.

2. Styrelsens kommunikationskanaler

2.1 Extern kommunikation
Styrelsebloggen http://styrelsen.piratpartiet.se är styrelsens officiella externa kommunikationskanal där alla kallelser och protokoll från styrelsens möten publicerar samt andra officiella och inofficiella kommunikation från styrelsen och dess ledamöter. Alla styrelsemedlemmar skall ha skrivrätt till bloggen med egen inloggning och rätt att skriva blogginlägg där det beskriver styrelsens arbete och viktiga frågor styrelsen jobbar med. I dessa blogginlägg bör klart framgå vem som skrivit dem.

I de fall protokoll eller andra handlingar innehåller känsliga (person)uppgifter så skall uppgifterna tas bort från handlingen innan den publiceras.
2.2 Intern kommunikation

Styrelsens officiella interna kommunikationskanal är maillistan styrelsen@piratpartiet.se. Där skickas de officiella kallelserna till styrelsemötena och andra meddelanden. Det skall inte krävas av styrelsemedlemmar att de följer fler kanaler för intern kommunikation utan alla styrelseledamöter förväntas skicka all relevant information på epostlistan.

Alla andra kommunikationskanaler är informella. Men även maillistan kan användas för diskussioner och informell dialog mellan styrelsemötena t.ex. för internremisser på frågor som skall tas upp på kommande möten.

Vid de tillfällen då personuppgifter eller andra särskilt känsliga ärenden avhandlas i styrelsen råder sekretess och uppgifterna får inte spridas till obehöriga. Inga känsliga personuppgifter får spridas eller diskutera på informella kommunikationskanaler typ sociala media chattkanaler etc.

Styrelsens officiella chat är i IRC-kanalen #styrelsen på irc.piratpartiet.se och används endast för informellt samtal eller onlinemöten.

3. Styrelsemöten
Ur Piratpartets stadgar: ”
5.2.1 Partistyrelsen ska hålla minst sex (6) möten under året. En preliminär schemaläggning av dessa möten ska ske innan partistyrelsens tillträde.
5.2.2 Utöver dessa möten sammanträder partistyrelsen när sammankallande eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det. 3.2.2 Vid styrelsemöte tas alla beslut med absolut majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.”

3.1 Mötestider

Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad per kalenderår. Mötenas tema är planeringsmöte för året(jan), inför vårmötet(mars) och efter vårmötet(maj/juni), sommarmöte(jul/aug), inför höstmötet (september) och efter höstmötet(nov/dev). Vanligtvis är dessa AFK men kan även hållas online om styrelsen så bestämmer.

3.2 Kallelse och möteshandlingar

Preliminära mötesdatum bestäms på konstituerande styrelsemöte. Exakt tid, plats, medium och dagordning för nästa möte ska meddelas styrelsen i kallelse senast 14 dagar innan mötet äger rum.

Komplettering av dagordning och alla möteshandlingar till styrelsemöte, ska normalt skickas senast en vecka innan mötet och även då läggas ut på styrelsens externa kommunkationskanal.

3.3 Ständigt adjungernade till styrelsen

Ständig adjungerade till styrelsens möten och kommunikationskanaler är partiledaren, vice partiledare, partisekreteraren, Ung Pirats ordförande, revisorer och invalda styrelsemöter som skall tillträda inom 3 månader.

Ständigt adjungerande delges därmed kallelser och handlingar till alla styrelsemöten pss som styrelsens medlemmar.

3.4 Närvarorätt
Samtliga partimedlemmar har rätt att närvara som åhörare vid styrelsens fysiska möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och någon ledamot kräver det, ska frågan behandlas bakom stängda dörrar.

3.4 Protokoll
Enligt medlemsmötes 2010 ska i protokoll infogas röstprotokoll över eventuella omröstningar.

Protokoll bör vara färdigt senast en vecka efter mötet, och justerat tre dagar därefter. Justerade protokoll skall publiceras på externa kommunkationskanalen senast två veckor efter mötet avslutats.

4. Per capsulam-beslut
Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av sammankallande på styrelsens interna kommunkationskanal.

Beslutet antas så fort en absolut majoritet av samtliga ledmöter svarat ja på ett verifierbart sätt. Sker inte detta inom 48 timmar från sammankallande startade omröstningen inom styrelsen så faller beslutet. Per capsulam-beslut skall skrivas på externa kommunikationskanalen och noteras i nästa styrelsemötesprotokoll.

5. Medlemmars rätt att skicka frågor till styrelsen.

Det är möjligt för enskilda medlemmar i partiet att lyfta frågor för behandling i styrelsen. Styrelsen tar automatiskt upp för behandling alla inkomna frågor, ärenden eller förslag som minst tre medlemmar står bakom.

6. Styrelsens beslutsprocess i frågor där absolut majoritet saknas

I frågor där absolut majoritet saknas för att fatta ett beslut, men en absolut majoritet inte heller finns för avslag, finner styrelsen frågan bordlagd till nästa möte. Under den tiden ska medlemmar uppmuntras inkomma med synpunkter på frågan. I den händelse frågan även vid nästa möte saknar absolut majoritet konstateras att inget beslut fattats.

7 Arbetsgrupper
Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper med uppgift att jobba med en angiven uppgift. Arbetsgrupp är tillsatt till nästa styrelsemöte om intet annat anges. Det är möjligt för medlemmar i partiet att bilda arbetsgrupper enligt 3-piratregeln. Arbetsgrupper skapade enligt 3-piratreglen är svärmarbeten och har formellt ingen officiell ställning i partiet och talar bara för sig själva. Styrelsen skall uppmuntra skapandet av arbetsgrupper för de medlemmar som vill jobba med specifika frågor för partiet.

8 Utskott
Ett utskott är en permanent arbetsgrupper med uppgift att jobba för styrelsen och partiet på längre sikt. Dessa utskott har då den uppgift och det bemyndande som styrelsen givit dem. Alla utskott skall finnas med i arbetsordningen och den måste uppdateras varje gång ett nytt utskott tillsätts.

Följande utskott finns:

– Skrivarutskott
Arbetsgrupp med uppgift att formulera partiets politiska budskap på ett stilistiskt korrekt och med ett homogent språkbruk.

– Lokalorganisationsutskott
Arbetsgrupp med uppgift att godkänna – eller snarare rekommendera styrelsen – och hjälpa lokala föreningars arbete.

– Organisationsutskottet
Arbetsgrupp med uppgift att uppdatera partiets stadgar och regler.

——————————————————————————————–
Kommentarer till förändringarna:
Uppdelning av arbetsuppgifter sekreterare sammankallande

Officiellt så finns inte rollen som styrelsens sekreterare enligt stadgarna. Stadgarna säger om styrelsens organisation (notera att vissa uppgifter som står med här är då enligt styrelsens arbetsordning delegerad till styrelsens sekreterare):

5.4.1 Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.
5.4.2 Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete.
5.4.3 Skulle sammankallande lämna sin post väljer partistyrelsen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.

Numera så är rollen som sammankallande som enskilt val på medlemsmöte är borttaget och fr o m nästa år så utses denna rollen internt av styrelsen själva. Det gör att det finns större möjlighet för styrelsen att delegera dessa uppgifterna till de eller dem inom styrelsen som är lämpade för dem.

En fråga är om rollen som sekreterare då kanske borde heta vice sammankallande för att då använda samma termer som i stadgarna. De som har fått roll som sammankallande som inom sig delar alla uppgifter som enligt stadgarna går till sammankallande ?

Kommunikationskanalerna

Styrelsen har tidigare haft problem då den haft för många olika kanaler för kommunikation och alla har inte hängt med i alla kanalerna så att alla har inte fått samma information. För att undvika detta så bestäm att en(1) kanal är den externa och en(1) kanal är den för intern kommunikation. Allt som inte sägs på dessa är då inofficiell kommunkation. Det gör att alla relevant informaiton når alla. Man slipper leta efter var något sagt något utan finns det inte på officiella kanelen så finns det inte (officiell).

Arbetsgrupper och utskott
Det har varit problem att det har bildats spontankluster /arbetsgrupper som sedan fått officiell ställning utan att då de egentligen officiellt utsetts till detta – se bara det gamla debaklet med organisationesgruppen och om den är /var officiell eller ej. Vi behöver konkretsera detta och skapa ett system så att det är tydligt vad som gäller. Vi behöver skilja på officiella och icke-officella arbetsgrupper och genom att ge dem olika benämningar. Det bör göra det klart för medlemmar som undrar vad som är officiellt grupperingar inom partiet och vad som är svärmarbeten.

Bilaga 2: Beslut om ansökan om medlemskap i PPI

Bakgrund

Piratpartiet är och har alltid varit en del av en internationell rörelse med målsättningen att förändra den internationella upphovsrätten. Som sådan har partiet ända sedan starten varit pådrivande för att sprida piratfrågorna till andra länder och redan 2006 var vi med och startade upp nätverket PPI (Pirate Parties international). När det nätverket ombildades till en formell organisation 2010 valde dock Piratpartiet att stå utanför då vi upplevde att det fanns en hel del frågetecken kring stabilititeten i den organisation som hade bildats.

Ett par år senare får vi nog säga att våra farhågor var besannade, PPI är idag skakigare än någonsin. Men ökar samtidigt vårt behov av att ännu tydligare än idag visa att vi fortfarande tror på och vill vara en del av den internationella piratrörelsen. Ett sätt att göra detta är att ansöka om observatörsmedlemskap i PPI. Det sänder en klar signal att vi ställer oss bakom organisationens mål och värderingar, samtidigt som vi inte behöver ta på oss fullt ansvar för en organisation vars fortlevnad som bäst kan beskrivas som osäker.

Mandatet för sittande partistyrelse att ansöka om ett observatörsmedlemskap i PPI framgår tydligt av verksamhetsplanen för Piratpartiet 2013 där detta omnämns.

Yrkande.

Med hänsyn till överstående motivering yrkar jag att styrelsen beslutar,

att(1): Piratpartiet, inför PPIs generalförsamling 2013, ska inkomma med en ansökan om att upptas som observatörsmedlem i PPI.

att(2): delegera till partiledningen att tillse om att detta sker och att ansökan kompletteras med de eventuella handlingar som inkrävs av PPI.