PC-beslut 16 november 2013 om firmateckning

Protokoll fört vid elektroniskt styrelsemöte för Piratpartiet (org nummer 802430-4514) den [det datum per capsulabeslutet godkänts] november 2013.

Deltagare: [de personer som deltagit i per capsula-beslutet]

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§ 2. Dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3. Mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Anders S Lindbäck. Att föra mötets protokoll utsågs Henrik Brändén. Till justeringspersoner valdes Rick Falkvinge och Malin Ahnberg

§ 4. Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigt utlyst.

§ 5. Firmateckning
Tidigare beslut om firmateckning från konstituerande möte i november 2012 revs upp.

Partiledare Anna Troberg och partisekreterare Jan Lindgren utsågs att var för sig teckna partiets firma.

§ 6. Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid protokollet

Henrik Brändén

Justeras:

Rick Falkvinge                                  Malin Ahnberg