Kallelse styrelsemöte 2013-06 den 7-8 dec

Camera 360

Kallelse styrelsemöte 2013-06 den 7-8 dec 2013

Plats/Adress: Kvarterslokal vid Aspudden (skild från UP-lokalen), Stockholm

Tid: Lördag 11.00-18.00
söndag Konstituerande möte för nästa års styrelse (separat kallelse.)

Ansvarig: Henrik och Marit från ledningen.

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner


3. Eventuella adjungeringar

Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, vice partiledare,
partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande samt valde
tillträdande styrelseledmöter.

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

Beslut om justering av föregående protokoll.

6. Lokala föreningars status
Status för lokala föreningar och formellt godkännande av eventuellt nya lokala föreningar.

7. Information från partiledningen

7.1 Partiledarrapport PL-rapport 131202_org
7.2 Ekonomiskt rapport Ekonomisk rapport PP 131203_org

PL-rapport 131202_org
7.3 Talespersoner

8. Nya områden för talespersoner
Beslut angående ledningens förslag till nya områden för talespersoner.
Frågan är redan avgjord via pc-beslut.


9. Bildandet av PPEU

Om styrelsens prop till höstmötet och information om läget i förhandlingarna.

10. Sakpolitiska program

Beslut om klara och uppdaterade sakpolitiska program från skrivargruppen samt mandat till skrivargruppen att göra redaktionella ändringar av stilistiska skäl om behov föreligger.Beslutsunderlag justering sakpol program mm 131122 16.10

11. Partiets EU lista
Höstmötet skall anta partiets eu-lista.

Beslutspunkt om EU-listan.

12. Uppföljning av verksamhetsplanen

Åtta av tio punkter i verksamhetsplanen är klara sedan tidigare:
följande pågår det arbete med:

+ Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.

+ Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras.

Styrelsen kommer på mötet ta beslut om uppdaterade sakpolitiska program så därmed är den punkten avslutat.

Styrelsen beslöt på septembermötet 2013-05 att inte lägga fram fler proppar i frågan utan att man ansåg
att bildandet av samarbetsföreningen för lokala föreningar skall ske 2015 dvs efter supervalåret.

Förslag till beslut att styrelsen har uppfyllt sina åtaganden i enlighet med verksamhetsplanen.

13. Avhopp från styrelsen
Dennis har lämnat styrelsen.

14. Piratfolkhögskola
Den utsedda gruppen inkommer med underlag till målbeskrivning.
Styrelsen diskuterar och beslutar angående målbeskrivningen.

15. Antagna motioner på höstmötet

På höstmötets fanns tre motioner som styrelsen kan behöva ta tag i om de går igenom. Motion om nordisk konferens (avslagen), motion mot trassakarier(antagen) och motion om lokala riksdagslistor(antagen).

16. Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.