Kallelse styrelsemöte 2013-04 14-15 juli

859729_574410409237908_1473210799_o

Kallelse styrelsemöte 2013-03 den 14-15 juli 2013

Plats/Adress: Bryssel
Platsansvarig: Mab

Tid: 10.00-18.00 söndag
Infoträff från EU måndag

Lista på kommande möten:

2013-04 14-15 juli Bryssel Mab
2013-05 31-aug-1 sep stockholm (PP Stockholms stad tillfrågas om de vill arrangera)
2013-06 7-8 dec Stockholm Partiledningen

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,
Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, vice partiledare,
partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.

5. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

6. Information från partiledningen
6.1 Partiledarrapport-130710-1
6.2 Ekonomisk rapport

7. Lokala föreningars status
Status för lokala föreningar och formellt godkännande av eventuellt nya lokala föreningar.

8. Personuppgiftsombud
På initiativ av Torbjörn togs en diskussion om hur vi hanterar känsliga data i partiet och
om det behövs personuppgiftsombud på junimötet. Torbjörn fick i uppgift att inkomma
med underlag i frågan till senast septembermötet.
Skjutes till aug/sept mötet om inget underlag inkommit.

9. Sakpolitiska program

Diskussion/beslut om klara sakpolitiska program från skrivargruppen.
Inga har inkommit. Desto fler på aug/sep mötet i stället.

10. Tjänstemannaorganisation
Godkännande av prop att skicka till höstmötet. Underlag från partiledningen.
Skjutes till aug/sept mötet.

11. Samarbetsorganisation för lokala föreningar
Godkännande av prop att skicka till höstmötet. Underlag från partiledningen.
Skjutes till aug/sept mötet.

12. Verksamhetsplan 2014
Styrelsen skall skicka in verksamhetsplan för 2014 till höstmötet. Diskussion
om vilka punkter som skall med och utse någon att skriva ihop den till
septembermötet för godkännande där.
Vi behöver se till att de punkter som skall genomföras
har någon som som ansvarig för punkten t.ex. styrelse ledning etc
för att underlätta för uppföljning av att punkterna så det går att
se att verksamhetsplanen har följts.

13. Uppföljning av verksamhetsplanen

Sju av tio punkter i verksamhetsplanen anses nu vara klara
följande pågår det arbete med:

+ Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.(delvis klar men pågående resten av året)

+ Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras. (flera proppar skickade, fler kommer till höstmötet)

+ Styrelsen och ledningen ska besöka och hålla kontakt med våra bägge EU-parlamentariker i Bryssel för att koppla partiets valförberedelser med det arbete partiet utför i EU-parlamentet.(juli-mötet)

14. Proposition om minskad styrelse
På junimötet fick Anders och Troed i uppdrag att ta fram förslag till proposition om minskad storlek på styrelsen för att minska styrelsens kostnader.
Förslag finns här: http://piratepad.net/styrelsensstorlek

15. PP EU manifest
Det har tagits fram ett förslag till PP EUs manifest. Synpunkter skall in innan senast 15 juli.

16. Diskussioner inför EU-valet 2014
Diskussion med Piratpartiets MEPar angående strategi inför EU-valet.
Vilka frågor skall drivas hårdast ? Hur skall de drivas ? Strategier för att synas i valrörelsen ? Hur göra med tv-dueller ? Hur kan MEParna hjälpa till i valrörelsen ? Vad behöver styrelsen göra för att underlätta valrörelsen ? Vilken samordning med riksdagsvalet skall göras ? Bör MEPar även stå på riksdagslistorna för att dra röster där ?

17. Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.