Kallelse styrelsemöte 2013-01 den 26-27 januari 2013

misc

Plats/Adress:
Uppsala studentkår
Övre Slottsgatan 7
753 10 Uppsala

Tid: ca 10.00-18.00 lördag och 10.00 – 16.00 söndag

Vi möts upp vid Uppsala centralstations huvudentré kl 9.45 för gemensam promenad (ca 1.2km) till möteslokalen.

Lista på kommande möten:

2013-00 27 november 2012 AVKLARAT

2013-01 26-27 januari Uppsala Henrik
2013-02 2-3 mars Uppsala Mab
2013-03 8-9 juni Örebro Troed (prel)
2013-04 13-15 juli Bryssel Mab (15de är infodag av EU) (prel)
2013-05 31-aug-1 sept Värmland (prel)
2013-06 7-8 dec Stockholm Partiledningen

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,
Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.
Ett förslag från styrelsens sammankallande läser ni i just nu.

5. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

Dels konstituerande och ordinare protokoll från november 2012.

6. Arbetsordning för styrelsen.
Beslutsunderlag från arbetsgrupp med Anders, C Magnus, Troed, Mattias och Anton.

7. Partiledarrapport
En partiledarrapport och Ekonomisk_rapport_130117 är på väg från partiledningen.

8. Sakpolitiska program
Förväntas beslutsunderlag EU_pol_progr_förslag_130117 och ev. några av Integritet, Informationspolitik, Immaterialrätt, Digital infrastruktur, Kultur, Mångfald.

9. Budget för 2013
Ett beslutsunderlag skall inkomma från partiledningen enligt uppdrag från novembermötet.

10. Former för fastställande av EU- och riksdagslistor
Höstmötet 2011 beslöt att listan till EU-valet ska fastställas av höstmötet 2013. Partiets stadgar och medlemsmötets arbetsordning säger ingenting om vilken process som ska användas då ett medlemsmöte fastställer en lista till ett politiskt val. Vidare beslöt höstmötet 2012 att riksdagslistan ska fastställas i medlemsomröstning hösten/vintern 2013. Stadgarna säger ingenting om medlemsomröstningar, hur de ska gå till och vilka som ska utföra dem. Styrelsen beslöt att fråga mötespresidiet om de vill uppdatera mötesordningen med detta.

Arbetsgrupp Plux och mötespresidiet inkommer förhoppningsvis med underlag för diskussion så beslut kan tas på marsmötet.

11. Arbetsordning för riksdagsgrupp

Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 lägga ett förslag till arbetsordning för den blivande riksdagsgruppen.
Styrelsemötet  i november 2011 beslöt att föra en diskussion med medlemmarna om  behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i  frågan senast före vårmötet 2013.

Diskussionspunkt angående diskussionsunderlag från Henrik Brändén, JP Anderson, Anton Nordenfur, Plux Stahre och Troed Sångberg så beslut kan tas på marsmötet.

12. Kandidatförsäkran för riksdagskandidater.
Styrelsemötet  i november 2011 beslöt att föra en diskussion med medlemmarna om  behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i  frågan senast före vårmötet 2013.

Diskussionspunkt diskunderlag_kandidatförsäkran_el_liknande_130121 från Henrik Brändén, JP Anderson, Anton Nordenfur, Plux Stahre och Troed Sångberg.
så beslut kan tas på marsmötet.

13. Reglering av EU-parlamentsgrupp
Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 komma med propositioner som reglerar förhållandet mellan partiet och förtroendevalda i riksdag och EU.
Styrelsen tillsatte arbetsgrupp Plux att i samråd med EU-parlamentarikerna ta fram underlag.

Diskussionspunkt Diskunderlag_EU-representation_reglering_130121 från Henrik Brändén, JP Anderson, Anton Nordenfur, Plux Stahre och Troed Sångberg.
så beslut kan tas på marsmötet.

14. Samarbetsorganisation för lokala föreningar
Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Styrelsen aviserade också en dialog med de lokala föreningarna innan en sådan proposition togs fram. Styrelsen tog beslut om dialog på novembermötet och skall diskutera det Utkast till prop om lokala föreningar för att ta beslut om proposition på marsmötet.

15. Politiska utskott.
Frågan har diskuterats i styrelsen under våren. Till styrelsemötet i juni inkom ett beslutsunderlag från Torbjörn Wester, varefter styrelsen beslöt att lägga ut underlaget på forumet för synpunkter. Mattias Bjärnemalm och Torbjörn Wester fick i november uppgiften att Att_arbeta_i_sakpolitiska_utskott_v2.

16. Fyllnadsval till mötespresidiet
Se eventuellt beslutsunderlag i frågan.

17. Medlemskap i PPI
I verksamhetsplanen för 2012 står att partiet bör ansöka om observatörsmedlemsskap i PPI, med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap.
Mattias Bjärnemalm fick på novembermötet uppdraget att skriva beslutsunderlag till januarimötet.

18. Arrangera PPI kongress 2014
Diskussionspunkt.

19. Tjänstemannaorganisation
Före vårmötet 2013 ska styrelsen anta ett dokument om tjänstemannaorg, rekrytering och lönepolicy då vi efter ett framgångsrikt riksdagsval får partistöd och möjlighet bygga upp ett gruppkansli.

Henrik och Stella diskunderlag_tjänstemannaorg_130122.

20. Kallelse vårmöte

Beslutpunkt om förberedelser att kalla till vårmötet.

21. Proppar till vårmötet.

Diskussionpunkt om vilka proppar som styrelsen skall skicka in till vårmötet.
Alla styrelseledamöter uppmanas inkomma med förslag i god tid till övriga
styrelseledamöter.

22. Godkännande av Piratpartiet Värmland och Piratpartiet Karlstad
Lokalföreningarna PP Värmland och PP Karlstad har startats upp. Protokoll för PP Värmland http://varmland.piratpartiet.se/2012/12/06/protokoll-uppstartsmote-for-regionforening-piratpartiet-varmland-2/ och PP Karlstad https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=38372 (stadgarna är bifogade i protokollen)

Anton och Isabelle kommer med förslag till beslut.

23. Uppföljning av verksamhetsplanen

Hur ligger vi till i den verksamhetsplan som antogs för 2013.

24. Mötets avslutande

Välkomna,
Anders S Lindbäck
Sammankallande partistyrelsen
Västerås 2013-01-01

PS Kallelsen har kommit ut sent på vår webbplats pga accessproblem som nu är fixade.
————————————-

 

Kommentarer

Inga kommentarer.