Dagordning för styrelsemöte 24-25 nov AFK i Linköping

tingsratten

Den 24-25 november har styrelsen möte i Linköping. Här är dagordningen, med länkar till de möteshandlingar som hittills kommit.

Förslag till dagordning för styrelsemöte 24-25 november 2012 i Linköping

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,
utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.
Ett förslag från styrelsens sekreterare läser ni i just nu.

5. Partiledarrapport
En partiledarrapport och ekonomisk rapport är på väg från partiledningen. Komplettering 23/11: Finns nu som bilaga 7 och bilaga 8.

6. Sakpolitiska program
Enligt den tidsplan för sakpolitiska program som antogs under hösten ska vi på novembermötet fastställa sakpolitiska program om EU-politik och biblioteksfrågor. Det har från partiledningens grupp för programarbete kommit ett förslag till bibliotekspolitiskt program (bilaga 1) och ett förslag till EU-politiskt program (bilaga 2).

Komplettering 21/11 2012: Arbetsgruppen har dragit tillbaka förslaget till EU-politiskt program eftersom man missat att utnyttja möjligheten att dra nytta av MEParnas expertis för formulerandet.

7. Budget för 2013
Ett diskussionsunderlag är på väg från partiledningen. Vi bör utse någon eller några att utifrån diskussionen på mötet upprätta ett förslag till budget som den nya styrelsen kan ta ställning till på januarimötet. Komplettering 23/11: Diskussionsunderlaget finns nu som bilaga 9.

8. Former för fastställande av EU- och riksdagslistor.
Höstmötet 2011 beslöt att listan till EU-valet ska fastställas av höstmötet 2013. Partiets stadgar och medlemsmötets arbetsordning säger ingenting om vilken process som ska användas då ett medlemsmöte fastställer en lista till ett politiskt val. Vidare beslöt höstmötet 2012 att riksdagslistan ska fastställas i medlemsomröstning hösten/vintern 2013. Stadgarna säger ingenting om medlemsomröstningar, hur de ska gå till och vilka som ska utföra dem. Ett diskussionsunderlag har kommit från Henrik Brändén (bilaga 3).

9. Arbetsordning för riksdagsgrupp
Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 lägga ett förslag till arbetsordning för den blivande riksdagsgruppen. Ett diskussionsunderlag har kommit från Henrik Brändén (bilaga 4). Vi bör utse någon eller några att utarbeta ett första förslag till styrelsemötet i januari.

10. Uppdrag från medlemsmötet ang reglering av EU-parlamentsgrupp
Höstmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2013 komma med propositioner som reglerar förhållandet mellan partiet och förtroendevalda i riskdag och EU. ”I förslagen ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.” Vad gäller riksdag uppfylls uppdraget enligt undertecknads uppfattning genom den stadgeändring som genomfördes på höstmötet 2012 samt genom att lägga förslag till arbetsordning för riksdagsgrupp. Däremot har inga planer funnits vad gäller reglering av våra representanter i EU-parlamentet.

11. Kandidatförsäkran
Styrelsemötet i november 2011 beslöt i anslutning till att man rev upp en rad dokument att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013. Ledningen kommer att be medlemmar om synpunkter i ett medlemsutskick planerat före 24/11.

12. Samarbetsorganisation för lokala föreningar
Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Styrelsen aviserade också en dialog med de lokala föreningarna innan en sådan proposition togs fram.

13. Politiska utskott.

Frågan har diskuterats i styrelsen under våren. Till styrelsemötet i juni inkom ett beslutsunderlag från Torbjörn Wester, varefter styrelsen beslöt att lägga ut underlaget på forumet för synpunkter. Torbjörn Wester har sammanställt en sammanfattning av inkomna synpunkter och ett diskussionsunderlag för fortsatt arbete med frågan (bilaga 5).

14. Piratshopen
Det icke beslutsmässiga mötet med styrelseledamöter i oktober diskuterade Piratshopen och beslöt bjuda in Johan mlg Karlsson till detta möte för att få höra och diskutera hans tankar om verksamheten på sikt.

15. PPEU och eventuella europeiska samarbeten inför valet 2014
Diskussionspunkt.

16. Medlemskap i PPI
I verksamhetsplanen för 2012 står att partiet bör ansöka om observatörsmedlemsskap i PPI, med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap.

17. Genomgång och uppföljning av höstmötets beslut
Ett underlag har kommit från Henrik Brändén (bilaga 6).

18. Styrelsens blogg
Med den nya hemsidan för partiet har styrelsen en egen blogg, vars inlägg går in i flödet på hemsidans förstasida. Ledningens tanke är att styrelsen inte bara lägger kallelser och protokoll där, utan att styrelseledamöter också kan använda den för att berätta om styrelsearbetet, puffa för sådant styrelsen tycker är viktigt osv. Vi bör diskutera hur vi vill använda denna möjlighet.

19. Informellt agerande (diskussionspunkt)
Frågan bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 11). Frågan diskuterades på det icke beslutsmässiga mötet i oktober.

20.
Kommunikation inom styrelsen (diskussionspunkt)
Frågan bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 13). Frågan diskuterades på det icke beslutsmässiga mötet i oktober.

21. Övriga frågor

22. Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.